Valkommittén

Valda ledamöter till och med 2024
Kerstin Billmark, ordförande i valkommittén och sammankallande i beredningsutskottet
Annelie Schagerström
Boris Ståhl
Emma Gustavsson
Lena Malm
Ulf Johansson

Valda ledamöter till och med 2023
Henrik Nilsson, vice ordförande i valkommittén
Christer Gustafsson
Diako Sheikh Aghaei
Jane Åberg
Oskar Andersson
Utsedda ledamöter t o m 2022
Mattias Jonsson, från partidistriktets styrelse
Kristofer Bergman, från facklig-politiska utskottet
Jonas Attenius från kommunstyrelsegruppen
Jan Ripa från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Claes Wennberg, sekreterare och tf förste ombudsman
Eva Olofsson, bisittare och ansvarig för förtroendevalda

Nomineringsanmodan 22 april – 20 juni

till politiska förtroendeuppdrag i styrelser, nämnder, stiftelser, revisorer, medborgarvittnen mm.

Valkommittén önskar få in nominering till politiska förtroendeuppdrag i kommunala och regionala styrelser, nämnder, stiftelser, revisorer, borgerlig vigselförrättare, borgerlig begravningsförrättare och medborgarvittnen. OBS! När det gäller nominering till nämndemannauppdrag i Tingsrätten, Hovrätten, Kammarrätten och Förvaltningsrätten görs detta våren/sommaren år 2023.

Valkommittén som valts på distriktskongressen har bland annat ett uppdrag att ta fram personer som ska besätta politiska förtroendeuppdrag. Då antalet uppdrag samt uppdragens art beror på valutgången kan en lista över aktuella uppdrag inte presenteras. Nomineringsanmodan innehåller i stället frågor kring vilka områden man är intresserad av. Valkommittén kommer om så är möjligt att ta hänsyn till önskat område när en person är aktuell för ett uppdrag.

Nominera kan både föreningar och enskilda medlemmar göra. Den som nomineras ska vara tillfrågad samt ha engagemang i partiets föreningsliv. I nomineringen krävs den nominerades personnummer. När nomineringen är gjord erhålls en kvittens, har du inte fått kvittens är nomineringen inte gjord.

Samtliga nominerade kommer att ombeds skriva under en kandidatförsäkran, om detta ej sker faller nomineringen. En förutsättning för att bli föreslagen till ett uppdrag är att medlemsavgiften är betald samt eventuella skulder till kommunalfonden- eller regionkansliavgift är reglerade.

Nomineringar ska vara partidistriktet till handa senast den 20 juni 2022 via Quest Back-länk: https://response.questback.com/socialdemokraterna/nomineringar2022

Finns det frågor kontakta Eva Olofsson, ombudsman och bisittare i valkommittén, på mobil: 070-574 30 03 eller e-post: [email protected]

Valkommitténs kriterier för politiskt förtroendeuppdrag mandatperioden 2022-2026

Ledarskapsprofil

Ledarskapsidé 2019

facebook Twitter Email