Jämställdhets- och mångfaldsgrupp

Utskottets uppgifter är att: 

  • Stödja genomförandet av handlingsplanen på alla nivåer i organisationen. Syftet med handlingsplanen är att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag. Det gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder.
  • Den övergripande målsättningen med en jämställdhets- och mångfaldspolicy är att fördelningen av politiska förtroendeuppdrag ska spegla göteborgssamhällets sammansättning.

 

Ordförande
Patrick Gladh

 

Facklig-politiska utskottet 

facebook Twitter Email