Jämställdhets- och mångfaldsutskottet

Utskottets uppgifter är att: 

  • Stödja genomförandet av handlingsplanen på alla nivåer i organisationen. Syftet med handlingsplanen är att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag. Det gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder.
  • Den övergripande målsättningen med en jämställdhets- och mångfaldspolicy är att fördelningen av politiska förtroendeuppdrag ska spegla göteborgssamhällets sammansättning.

 

Ordförande
Patrick Gladh

Susanne Sillberg Ligander
Alaedin Hedayati
Anneli Eriksson
Tural Kokulu
Milyon Tekle-Halle
Joakim Berlin
Hanan Baalbaki
Anne Akujärvi

 

facebook Twitter Email