Jämställdhets- och mångfaldsutskottet

Utskottets uppgifter är att: 

  • Stödja genomförandet av handlingsplanen på alla nivåer i organisationen. Syftet med handlingsplanen är att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag. Det gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder.
  • Utskottet ska i sin verksamhet tillämpa partiets strategiska plattform
  • Utskottet ska analysera och utifrån det konkretisera en plan i paritet med utskottets övriga uppdrag, för att bidra till partidistriktets medlemsvärvarmål.

Ordförande
Milyon Tekle-Haile

Ledamöter
Joakim Berlin
Susanne Sillberg Ligander
Anders Nordberg Markhede
Elisabeth Borg
Abdullah Baalbaki
Fadila Bajraktarevic
Rolf Andersson
Leena Ainali Olsson

Ansvarig ombudsman
Claes Wennberg: [email protected], 070-814 66 73.

facebook Twitter Email