Nomineringsanmodan

Till uppdrag i styrelse, nämnder och stiftelser.

Göteborgs socialdemokratiska föreningar ombeds inkomma med nomineringar till val rörande uppdrag i kommunala och regionala styrelser, nämnder och stiftelser.  Nomineringar ska vara partiexpeditionen till handa senast den 17 juni 2018 via länken som återfinns längst ner i detta brev.

Valkommittén som valts på distriktskongressen har ett uppdrag att ta fram personer som ska besätta respektive uppdrag. Då antalet uppdrag samt uppdragens art beror på valutgången kan en lista över aktuella uppdrag inte presenteras. Nomineringsanmodan innehåller istället frågor kring vilka områden man är intresserad av. Valkommittén kommer om så är möjligt att ta hänsyn till önskat område om en person är aktuell för ett uppdrag.

Föreningarna är vid nominering garant för att den nominerade är tillfrågad samt har kompetens utifrån ledarskapsprofilen att företräda partiet. Observera att ledarskapsprofilen är vägledande vid tillsättande samt engagemang i partiets föreningsliv.

Samtliga nominerade kommer att ombedes skriva under en kandidatförsäkran, om detta ej sker faller nomineringen. En förutsättning för att få ett uppdrag är att medlemsavgiften är betald samt eventuella skulder till kommunal- och/eller regionfonden är reglerade.

Här fyller du i din nominering: https://response.questback.com/socialdemokraterna/nom2018

För valkommitténs räkning
Eva-Marie Rasmusson Förste ombudsman

Ledarskapsprofil

Valkommitténs sammansättning

Valda ledamöter av årskongressen fram tills årskongressen 2019
Siw Wittgren-Ahl, vice ordförande och sammankallande i beredningsutskottet: [email protected]; 070-343 96 42
Kerstin Billmark, beredningsutskottet
Alfred Johansson
Henrik Nilsson
Annelie Schagerström
Jasmin Boroumand
Jack Rolka
Reza Talebi

Valda ledamöter från partidistriktets styrelse och facklig-politiska utskottet
Anna Johansson, styrelsen
Ann-Sofie Hermansson, styrelsen
Mikael Hansson, facklig-politiska utskottet

Adjungerade
Ingrid Andreae och Roshan Yigit från kommunfullmäktigegruppen
Kerstin Brunnström och Joakim Hagberg från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Eva-Marie Rasmusson, sekreterare och förste ombudsman
Eva Olofsson, bisittare och ansvarig för förtroendevalda

Om du klickar på den röda knappen nedan kan du läsa mer om valkommitténs uppdragsbeskrivning och arbetsordning som antogs den 27 oktober 2017 och är giltig fram till år 2021.

Uppdragsbeskrivning och arbetsordning för valkommitténs arbete 2017–2021

facebook Twitter Email