Skola

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Göteborg ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola som ger alla unga hopp om en ljus och trygg framtid. Skolan ska ges de förutsättningar den behöver för att utjämna skillnader och ge alla barn samma möjligheter att lyckas i livet. För oss går investeringar i våra elevers framtid och satsningar på en skola där det råder ordning och reda före vinstjakt och privatiseringsexperiment.

Vi vill:
• Anställa mer personal och fler lärare.
• Stoppa vinstjakten och förbjuda religiösa friskolor.
• Minska klasstorlekarna i de lägre åldrarna.
• Införa lovskola och läxhjälpsgaranti för alla elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet.
• Säkerhetsställa att det är ordning och studiero i skolan genom mobilförbud och stärkt ledarskap i klassrummet.
• Göra stora investeringar för att öka jämlikheten och minska skolsegregationen.
• Att fler kuratorer och specialpedagoger finns på utsatta skolor för att eleverna ska få det stöd de behöver samt för att lärarna ska kunna fokusera på kunskapsuppdraget.

facebook Twitter Email