Integration

Integration sker genom utbildning, jobb och språk. En viktig del av lösningen är ett stegvist jobb- och kunskapslyft. Genom  att steg för steg erbjuda exempelvis praktik, lärlingsutbildningar, vuxenutbildning och språkträning lyfter vi arbetslösa hela vägen till egenförsörjning. Alla ska bidra, ingen ska lämnas efter. För att främja integrationen är det också viktigt att främja föreningslivet i utsatta områden och skapa nya trafiklösningar som väver ihop staden.

Vi vill:   

 • öka och intensifiera samverkan mellan Göteborgs Stad och Arbetsförmedlingen så att våra gemensamma resurser används på ett effektivt sätt
 • att Arbetsförmedlingen ska erbjuda individanpassade arbetsmarknadsinsatser som är grundligt förankrade i verklighetens arbetsmarknad
 • medverka till ett utökat och kvalitetssäkrat system för validering
 • i samverkan med arbetsmarknadens aktörer utöka och förbättra yrkesgymnasiet, yrkesvux, yrkeshögskola och yrkesfärgad SFI
 • att alla SFI-elever ska kartläggas med utgångspunkt i tidigare utbildning och yrkeserfarenhet
 • att alla SFI-elever ska få kontakt med arbetsmarknaden genom praktik och/eller arbete
 • göra SFI-klasserna tillgängligt för fler grupper nyanlända
 • intensifiera arbetet med att bryta arbetsmarknadssegregationen
 • att staden och relevanta fackförbund ska teckna ett avtal om en modell för ingångsjobb, kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv
 • skapa en Göteborgs-modell för samverkan kring komplexa frågor som ligger i samtliga parters intresse att komma till rätta med som exempelvis utbildning, ett hållbart arbetsliv, utbudet av praktikplatser eller att öka intresset för bristyrken
 • att i samverkan med näringsliv och intresseorganisationer öppna innovationscenter i ekonomiskt utsatta områden

 

facebook Twitter Email