Individ- & familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen är samhällets yttersta skyddsnät, som ger oss stöd när livet är som skörast. Därmed är den också ett avgörande verktyg för att skapa ett mer jämlikt samhälle.

Individ- och familjeomsorgen ska alltid värna individens frihet, integritet och självbestämmande. Det är särskilt viktigt när man är som mest utsatt.

Individ- och familjeomsorgen ska ge stöd, förebygga sociala problem, minska skillnader i hälsa och utjämna livschanser. Den ska arbeta med hela familjen i fokus. Barn och unga ska så tidigt som möjligt få förebyggande och rehabiliterande insatser.

För att öka jämlikheten måste fler invånare få bättre förutsättningar till arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Vi har lyckats bra med att få fler i jobb i Göteborg. Men vi vill sänka arbetslösheten ytterligare. Socialtjänsten har en helt central roll i att lyfta människor ur
försörjningsstöd och in i arbetslivet.

I Göteborg har socialtjänsten ett väl utvecklat samarbete med ideella krafter. Det ska fortsätta att utvecklas. Vi vill också stärka samverkan med regionen. Det behövs särskilt inom missbruksvården samt vården av barn och unga med psykisk ohälsa.

Självklart ska arbetet utgå från forskning och beprövad erfarenhet.

Vi vill minska den administrativa bördan för verksamheterna så de får mer tid att arbeta med människor.

Insatser mot hedersförtryckets olika uttryck är väldigt viktiga, oavsett om det rör sig om social kontroll i det offentliga rummet eller direkta övergrepp som könsstympning eller tvångsgifte. Därför vill vi ytterligare förstärka stadens arbete på detta område.

Vi vill:

  • förbättra den sociala barnavårdens kvalitet
  • att socialtjänsten får mer fokus på att få folk i arbete
  • göra en översyn socialtjänsten i hela staden
  • minska behovet av stafettsocionomer
  • inrätta ett centralt resursteam mot hedersförtryck
  • intensifiera arbetet med att förhindra att unga fastnar i missbruk
facebook Twitter Email