Funktionsnedsättning

Vi vill att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter och rättigheter som andra att leva ett gott och meningsfullt liv. Tyvärr är det inte så det ser ut. De har det fortfarande svårare att ta sig in på den vanliga arbetsmarknaden och har i genomsnitt lägre inkomster samt sämre fysisk och psykisk hälsa. De deltar inte heller i samhällslivet i lika stor utsträckning.

Barn och föräldrar till barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Därför är, tidigt stöd till föräldrar mycket viktigt.

Vi vill förbättra boendesituationen för funktionshindrade i staden. Det är i dagsläget svårt att hitta en anpassad bostad och många unga vuxna blir därför kvar hemma längre än nödvändigt.

Samhällets brist på anpassning och diskriminerande strukturer är ett par av anledningarna till att personer med funktionsnedsättning generellt har sämre livsvillkor än andra. Det duger inte. Åtgärder behöver vidtas. Göteborg ska vara en inkluderade stad där alla oavsett funktionalitet kan delta på sina egna villkor.

En viktig del i detta är att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i lokaler och stadsmiljöer. Vi vill fortsätta att driva på arbetet för att sådana hinder helt ska tas bort.

Vi vill fortsätta att utveckla valfriheten och kvaliteten inom daglig verksamhet i kommunal regi samt till viss del genom lagen om offentlig upphandling, LOU. Vi säger nej till ett LOV-system. Det skulle bli svårhanterligt och klumpigt samt ge en mer otrygg situation för brukarna. Målet med daglig verksamhet måste alltid vara att så många som möjligt ska få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.

Vi har verkat för att habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet nu ska höjas och att ökningen ska komma så många som möjligt till del.

Vi vill också se en ökad satsning på välfärdsteknik inom verksamheter som riktar sig till funktionsnedsatta. Det tror vi är viktigt både för de som deltar i verksamheten och medarbetare.

Vi vill:

  • att arbetet med att få fram bostäder med särskild service ska förstärkas
  • förbättra stödet till föräldrar till barn med funktionsnedsättning
  • att så många som möjligt ska komma ut och få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden
facebook Twitter Email