Fritid, idrott och föreningsliv

Ett jämlikt och jämställt idrotts- och föreningsliv är en viktig del i arbetet med att skapa ett jämlikt Göteborg. Föreningarna kan och bör spela en allt större roll i att minska segregation, överbrygga klyftor och öka tilliten mellan människor.

Tillgången till platser för spontanidrott ser olika ut beroende på var i staden man bor. Vi vill se en upprustning och utveckling av sådana anläggningar. Det ska vara ställen att idrotta, träffa kompisar och trivas. Förutsättningarna för detta behöver förbättras särskilt i utsatta områden.

Att engagera unga ledare och förebilder i föreningslivet är särskilt viktigt i utsatta områden. Det stärker de goda krafterna och kan fungera som en motvikt till kriminella eller extremistiska miljöer. För att stimulera rekrytering och långsiktigt engagemang vill vi att det ska skapas ett system där föreningar kan arvodera unga ledare. Det skulle kunna röra sig om ca 500 kr i månaden.

Fritids- och föreningslivet ska vara en plats där en ung person kan påverka och känna sig trygg. Det är viktigt att värna principen att alla invånare, oavsett ekonomi eller bakgrund, ska kunna delta i aktiviteter.

Föreningar måste kunna fokusera på sin grundverksamhet. Därför vill vi satsa extra på att utveckla föreningspooler som kan stödja föreningarna i exempelvis administrativt arbete. Vi vill också att det ska vara enklare för föreningar använda stadens lokaler, exempelvis på skolor, som annars skulle stå tomma på kvällstid.

Vi vill utveckla föreningsstödet. Det ska dock vara ett krav att alla föreningar som får stöd från staden arbetar demokratiskt, inkluderade och jämställt samt att de tar avstånd från all form av våldsbejakande extremism och hedersförtryck.

Vi vill:

  • att föreningsaktiviteten i områden med särskilt låg aktivitet ska fördubblas under de kommande sju åren.
  • att platser för spontanidrott ska rustas upp och utvecklas, särskilt i utsatta områden.
  • öka satsningar på att fånga upp unga ledare till föreningar, bland annat genom ett arvoderingssystem.
facebook Twitter Email