Demokrati

Vi vill arbeta långsiktigt och uthålligt för att stärka demokratin och delaktigheten i hela staden. Samhällsengagemanget och valdeltagandet skiljer sig mycket åt mellan olika områden. Genom ökade dialoger vill vi minska skillnaderna i deltagande och engagemang och få människor att känna sig delaktiga. Vi vill förbättra informationen till göteborgarna om hur man gör för att påverka och engagera sig i den politiska processen.

Vi vill särskilt arbeta för att öka barn och ungas inflytande, delaktighet och engagemang. Det kan göras genom olika forum, bland annat genom ungdomsråden i stadsdelarna och ungdomsfullmäktige. För att åstadkomma en förändring måste vi rikta resurser till de områden i staden där samhällsengagemanget och valdeltagandet är lägst.

Vi ska motarbeta de extremistiska rörelser som alltmer märkts av i staden. Det gäller all form av extremism: såväl höger och vänster som åt det religiösa hållet. Att aktivt och medvetet arbeta med demokratiska värderingar, särskilt i verksamheter som riktar sig till unga, är en viktig nyckel till att pressa tillbaka radikalisering och extremism.

Som en del i detta vill vi ge Levande historia, stadens institution, kraftigt utökade resurser och ett uppdrag att mer aktivt stödja skolorna i undervisning och aktiviteter om demokrati, öppenhet och respekt för alla människors lika värde.

Föreningar har en särskilt viktig plattform när det gäller att nå människor och öka förståelsen för demokratiska processer. Föreningar organiserar människor som staden annars kan ha svårt att nå. Samarbetet mellan stadens egna verksamheter och föreningarna måste förbättras. Föreningar som får stöd från kommunen ska ha en grundsyn som är demokratisk och ska ta avstånd från all form av våldsbejakande extremism och hedersförtryck.

Vi vill:

  • aktivt motverka alla former av antidemokratiska rörelser
  • minska skillnader i samhällsengagemang och valdeltagande hos olika grupper i staden
  • särskilt öka barn och ungas delaktighet och samhällsengagemang.
facebook Twitter Email