Trafik

Jämlikhet är en röd tråd i trafikpolitiken. Vi vill att alla göteborgare ska kunna resa hållbart, enkelt och med god tillgänglighet. Biltrafiken, som för vissa är viktig i livspusslet, måste snabbt bli mer miljövänlig. Kollektivtrafiknätet behöver byggas ut och knytas ihop samtidigt som priserna hålls nere. Det kräver en bra trafikplanering. I takt med att Göteborg växer och fler människor rör sig i trafikmiljön behöver vi hitta effektiva och trafiksäkra kommunikationer.

Fordonssektorn genomgår en stark förändring inom elektrifiering, automatisering och digitalisering. Detta kommer få stor påverkan i på den framtida trafiken i Göteborg och vi ska ligga i framkant i den tekniska utvecklingen. I det nya jämlika Göteborg skapar vi en mer tillgänglig kollektivtrafik. Vi vill fortsätta utveckla kollektivtrafiken där fler ges bättre möjligheter att nå Göteborgs utbud av studieplatser, arbetsplatser, kultur och fritid utan att vara beroende av tillgång till bil.

Klimat- och miljöpåverkan samt buller och trängsel från trafiken behöver minska för att bidra till en hållbar stadsutveckling. Vi vill underlätta för bilpooler och fortsätta utveckla laddinfrastruktur i kommunala parkeringar. Göteborg behöver utvecklas till en modern och bra cykelstad. Vi vill fortsätta investera i ett utbyggt cykelnät, bättre cykelvägar och fler lånecyklar.

Vi vill:
• Skolbarn och skolungdomar ska erbjudas fria resor med kollektivtrafiken under sommaren
• Storsatsa på bättre vägunderhåll för en bekvämare och tryggare resa
• Utreda en ny spårväg mellan Kortedala– Alelyckan som skulle minska restiden med ca 6 minuter och öka tillgängligheten rejält för boende i Kortedala och Bergsjön
• Införa stadsnära parkeringsentréer – ett nytt sätt att parkera som kombineras med vardagsnära servicetjänster
• Studera förutsättningarna för en slinga för elbussar mellan Angered – Lövgärdet – Gårdsten
• Erbjuda en trafikutbildning i grundskolan för att öka tryggheten i trafiken
• Utveckla Färdtjänsten och Flexlinjen så att dess passagerare får samma nytta av kollektivtrafiken som övriga resenärer

facebook Twitter Email