Bostad

Den svenska modellen ska utvecklas så att Sverige håller ihop. Vi kommer att prioritera att fortsätta byggoffensiven. Vi ska minska kostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn. Byggprocessen ska bli enklare och snabbare. Tiden för att handlägga överklaganden av detaljplaner ska kortas. Staten bör se över antalet riksintressen och ta ett ökat ansvar för att balansera olika intressen mot varandra. Tydliga krav ska finnas på alla kommuner att bidra till att minska bostadsbristen.

Vi vill stimulera den regionala tillväxten och investera i service, utbildning, infrastruktur och bostäder. Hela Sverige ska leva. Bostadsbristen är akut, inte minst bland unga, och behovet av bostäder ökar nu ytterligare när befolkningen växer snabbt. Den hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på det här problemet: Bygg mer! Det ska vara möjligt att leva och bo både i städer och på landsbygd, men också flytta för att studera eller ta ett nytt jobb. För att förbättra möjligheterna till nybyggnation i hela landet så ses de statliga kreditgarantierna och förutsättningarna för avskrivningar och nedskrivningar över.

Socialdemokraterna i Göteborg’s politik för fler bostäder och ett Sverige som håller ihop:

  • Det ska byggas fler hyresrätter och fler bostäder med lägre hyra.
  • Vi arbetar systematiskt för att bygga bort den omoderna boendesegregationen.
  • Vi vill höja byggtakten ytterligare och planerar för ännu fler bostäder.
  • Det kommunala bolaget Framtiden har tagit bort inkomstkravet vid uthyrning då det stänger ute många från en bostad.
  • Vi satsar i Göteborg 50 miljoner kronor på att rusta upp de lokala torgen.

 

Här kan du läsa mer om vårt arbete för ökat bostadsbyggande och mer framtidstro

 

Sidan uppdaterades senast 2017-06-19

facebook Twitter Email