Miljö och klimat

Ett förändrat klimat påverkar oss alla, oavsett var vi bor och hur vi lever. För att möta klimatutmaningarna måste vi jobba aktivt på lokal nivå. Genom långsiktiga och effektiva åtgärder ska vi minska stadens miljö- och klimatpåverkan och se till att Göteborg blir en hållbar stad med rättvisa utsläpp.

Göteborgs Stad ska leda omställningen till en fossilfri stad. Utsläppen av växthusgaser ska minska i alla sektorer. Genom att driva den tekniska utvecklingen framåt skapar vi fantastiska möjligheter för ett grönare Göteborg. Hållbara mobilitetslösningar, inte minst de som baseras på den snabba elektrifieringen av fordonssektorn, är viktiga för staden och vi ska fortsatt stötta utvecklingen av fossilfria transporter. Utsläppen från energisektorn minskar vi genom att bygga ut vindkraft, sol-el och biogasproduktion. När vi bygger nytt och renoverar bostäder ska vi göra det så energieffektivt som möjligt.

Genom att minska vårt avfall och skapa ett kretsloppssamhälle där produkter och råvaror återanvänds eller återvinns kan resurserna räcka till framtida generationer. Utsläpp som påverkar människor, djur och natur negativt ska minska. Farliga ämnen ska inte användas eller släppas ut varken i luft, mark eller vatten. Stadens arbete mot nedskräpning och spridning av föroreningar ska fortsätta.

Ett förändrat klimat kommer att påverka Göteborg på flera sätt. Vi måste klimatanpassa vår stadsmiljö för att våra bostäder och vår infrastruktur ska kunna stå emot utmaningar som värmeböljor, ökad nederbörd och översvämningar.

När staden växer ska vi värna den biologiska mångfalden. Ett friskt hav och sammanhållna grön- och vattenområden ger goda spridningsmöjligheter för djur och växter, och fungerande ekologiska processer. På så sätt skapar vi en god livsmiljö för alla som bor och verkar i Göteborg idag och i framtiden.

Vi vill:

  • verka för att Göteborg ska bli fossilfritt, bl.a. genom omställning till förnybar energi
  • minska avfallsmängderna och stoppa användningen och utsläppen av farliga ämnen
  • främja biologisk mångfald och skydda våra levande blå och gröna områden när staden växer

 

facebook Twitter Email