Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Alla människor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Skapandet av det jämlika Göteborg bygger på att ingen hålls tillbaka och alla ska kunna vara delaktiga, oavsett bakgrund eller var de bor. Vi vill trygga stadens demokratiska värdegrund, växla upp arbetet med att stärka de mänskliga rättigheterna och motverka alla former av extremism.

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Många drabbas dagligen av diskriminering. Den strukturella könsdiskrimineringen måste brytas. MeToo-rörelsen har synliggjort den strukturella ojämställdheten. Det är dags att sätta stopp för sexuella trakasserier och övergrepp.

Förtryckande sociala strukturer och hedersrelaterat våld är ett allvarligt samhällsproblem som inskränker friheten för många människor, inte minst för unga kvinnor. För oss står jämlikhet, jämställdhet och frihet i fokus – därför är det angeläget att motverka alla former av förtyck, inklusive hedersrelaterat förtryck.

Att öka jämställdheten på arbetsmarknaden måste hela tiden vara en huvudprioritering. Vi har under mandatperioden förbättrat arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken inom Göteborgs Stad genom att slopa delade turer, införa rätt till heltid (med deltid som frivillig möjlighet) och pressa ner andelen timanställda till rekordlåga nivåer. Lönerna i staden är nu mer jämställda än någonsin.

Vi vill:

 • Fortsätta att mycket aktivt driva fram en mer jämställd arbetsmarknad
 • Höja kompetensen i barnrättsfrågor med Barnkonventionen som grund
 • Utveckla stödet till personer som utsätts för våld i nära relationer
 • Inrätta fler skyddade boenden och utslussningslägenheter
 • Erbjuda jourboenden och andra former av stöd till våldsutsatta personer
 • Förbättra den fysiska tillgängligheten på kvinnojourerna för kvinnor med funktionsnedsättning
 • Ta fram verktyg utifrån MeToo-rörelsen för att höja kunskapsnivån och motverka sexuella trakasserier
 • Jämställdhetsintegrera stadens budget
 • Förbättra HBTQ-personers livsvillkor och höja kompetensen bland stadens anställda i HBTQ-frågor
 • Förbättra situationen för HBTQ-personer och särskilt för unga transpersoner
 • Öka kunskapen om de nationella minoriteterna och deras rättigheter.
 • Förbättra språkutvecklingen på sitt minoritetsspråk inom förskola och grundskola.
facebook Twitter Email