Kultur

Konst och kultur är en viktig del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Det skapar mötesplatser som ger utrymme för mångfald och social sammanhållning. Genom människors möjlighet att uttrycka sig, vara aktiva och ta del av kultur skapas ett jämlikt Göteborg som genererar gemenskap och främjar demokrati, trygghet och hälsa.

Vi tycker att kulturen ska bli mer närvarande i alla människors vardag. Ett jämlikt Göteborg bygger på en bred och generell tillgång till kultur. Tillgången till kultur och kulturella mötesplatser är en avgörande framtidsfråga i arbetet att bygga en sammanhållen och socialt hållbar stad. Vi vill värna konstens och konstnärernas frihet – och samtidigt ha ett kraftfullt fokus på att säkra demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Den kulturella jämlikheten ska öka så att alla får möjlighet att delta i kulturlivet utifrån sina behov, förutsättningar och intressen. Kulturinstitutionerna och kulturlivet ska spegla den kulturella mångfalden i dagens Göteborg.

Vi vill:

 • Erbjuda alla elever i grundskolan i samtliga stadsdelar minst ett scenkonstbesök
 • Starta en kulturbank/rekvisitaförråd för det fria scenkonstlivet
 • Förstärka kulturskolan och öka tillgängligheten
 • Utveckla folkbiblioteken och kulturhusen som mötesplatser
 • Att biblioteken ska vara avgiftsfria
 • Erbjuda läxhjäp på alla bibliotek
 • Synliggöra Göteborgs offentliga konst och parker genom en digital guide
 • Utveckla musiksatsningen El Sistema som stimulerar ungas inlärningsförmåga.
 • Att kultursamordnare och kulturombud ska finnas i varje stadsdel
 • Främja det lokala kulturlivet i ytterstaden
 • Att kulturinstitutionerna ska samverka med de fria kulturgrupperna och i större utsträckning upplåta lokaler för dessa grupper
 • Skapa goda villkor för konstnärer inom alla konstarter
 • Stödja de nationella minoriteters kultur
facebook Twitter Email