Kvinnoklubben Röda Rosors årsmöte kl 18

Kvinnoklubben Röda Rosors årsmöte kl 18

22 februari
digitalt via zomm (Visa karta)

Våran gäst Malin Sjunneborn berättar om lyckad medlemsvärvning.
(länken är öppen från kl 17.30 och är utskickad till alla medlemmar)

Eftersom Corona restriktionerna fortvarande gäller träffas vi digitalt via Zoom.
Vill du ha hjälp med det tekniska och att komma igång med Zoom?
Tag kontakt i god tid med Carina Ring på partidistriktet 0730-261900
Du får hjälp med tekniken och möjlighet att testa i lugn och ro hur det fungerar..

Nomineringar till styrelsen skickas till Carina Ring
[email protected]

DAGORDNING
Dagordning årsmötet 2021
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
4. Val av rösträknare
5. Val av ordförande på mötet
6. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2020
7. Kassa och revisionsberättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020
9. Val till styrelse
a) 1 st. ordförande 2 år
b) 1 st. ledamot 2 år
c) 2 st. ersättare på 1år
d) 1 st. revisor på 1 år
e) 1 st. valberedare på 1 år
10. Val av ombud till PD
a) 2 st. ombud till Partidistriktet
b) 2 st. ersättare partidistriktet
11. Val av ombud till kvinnodistriktet
a) 3 st. ombud
b) 2 st. ersättare
12. Nomineringar
a) kvinnodistriktet
b) partidistriktet
13. Verksamhetsplan
14. Skrivelser
15. Rapporter
16. Ekonomisk fråga
17 Övriga frågor
18 Avslutande av mötet

facebook Twitter Email