Göteborgs kollektivtrafik: hur binder vi samman älven på ett hållbart sätt?

Göteborgs kollektivtrafik: hur binder vi samman älven på ett hållbart sätt?

25 november KL: 18:00 - 20:00
AFIG, Järntorget 7, Göteborg (Visa karta)

Göteborg växer både i befolkningsmängd och i ekonomisk utveckling. Såväl bostäder som nya arbetsplatser byggs ut på båda sidor om Göta älv. Utvecklingen kräver omfattande investeringar i infrastruktur och fler kollektivtrafikförbindelser mellan Hisingen och fastlandet. Barriärer som älven och brister i form av stor belastning på Göta Älvbron gör att vi behöver bygga ut kapaciteten, minska på väntetiderna, förkorta restiden och öka tillgängligheten för våra invånare. Värst är det för de som bor längre bort från centrala Göteborg som tvingas åka på tvären eller passera city. Besvärliga byten och trånga bussar och spårvagnar gör att kollektivtrafiken inte upplevs som ett attraktivt resande och hämmar därmed den sociala rörligheten, bidrar till skadliga utsläpp och trängsel i trafiken.

För oss socialdemokrater är det av yttersta vikt att vi bygger ut kollektivtrafiksystemet utifrån göteborgarnas behov och att staden utvecklas till en mer jämlik och hållbar stad som håller ihop.

Förslaget om en stadslinbana mellan fastlandet och Hisingen är ett pågående projekt trots information om stora fördyrningar. Vilka andra alternativ till kollektivtrafiklösningar finns till linbaneförslaget samt hur utvecklar vi inom S en skarp politik som leder till ökade förbindelser mellan älven som hanterar ökat resande på ett långsiktigt hållbart sätt?

Kom och diskutera detta tillsammans med Samhällsplaneringsutskottet och med kommunalrådet Blerta Hoti som också är gruppledare i trafiknämnden samt Mattias Jonsson, ordförande för S i Göteborg.

Mötet är öppet för alla partidistriktets medlemmar.

facebook Twitter Email