Gårdsten sdf inbjuder till årsmöte

Gårdsten sdf inbjuder till årsmöte

28 februari KL: 17:00 - 18:30
digitalt via zoom (Visa karta)

Du kallas till digitalt årsmöte med Gårdens sdf
Söndag 28/2 2020 kl 17.00 digitalt via zoom

Logga in på mötet: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/88083536573
Passcode: 762733

 

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer
 1. Mötesordförande
 2. Mötessekreterare
 1. Två protokolljusterare tillika rösträknare
 2. Behandling av verksamhetsberättelsen
 3. Behandling av ekonomiska berättelsen
 4. Behandling av revisionsberättelsen
 5. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 6. Val styrelseledamöter och suppleanter
 1. Ordförande                                                2 år
 2. En styrelsemedlem                                    1 år
 3. En styrelsemedlem                                      2 år
 1. Suppleanter om årsmötet så beslutar                        1 år
 2. Val av två revisorer och två suppleanter till dessa        1 år
 3. Val av valberedning och dess sammankallande
 4. Val av ombud till partidistriktets kongresser
 5. Val av suppleant till partidistriktets kongresser
 6. Nomineringar till Distriktskongressen 10 april 2021
 7. Val av 1 maj ansvarig
 8. Fastställande av verksamhetsplan
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutning

Kvar i styrelsen är:  Anders Lindell, Carina Ring

facebook Twitter Email