Vi gör Göteborg till en tryggare stad

 

Känslan av otrygghet ökar tyvärr i Göteborg. Det är ett litet antal kriminella individer som står för en betydande del av både vardagsbrotten och de fruktansvärda våldsbrott som ofta uppmärksammats i media. Vi kommer aldrig att acceptera att dessa grupper hotar göteborgarnas känsla av trygghet i sin stad, skriver kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson och riksdagsledamot Mattias Jonsson.
En trygg och levande stad där människor trivs förutsätter en grundläggande tillit till våra medmänniskor. Det är därför oroande att undersökningar visar att den upplevda otryggheten i Göteborg har ökat under de senaste åren. Detta trots att brottsligheten samtidigt har minskat. Det är ett litet antal kriminella individer som står för en betydande del av både vardagsbrotten och de fruktansvärda våldsbrott som ofta uppmärksammats i media. Vi kommer aldrig att acceptera att dessa grupper hotar göteborgarnas känsla av trygghet i sin stad.

 

Mattias Jonsson (S)

Avgörande resurser

Det är därför avgörande att polisen har både resurser och befogenheter att ingripa effektivt mot de som begår kriminella handlingar. Vi har under många års tid flaggat för behovet av större och mer aktiva insatser från den nationella nivån. Detta negligerades av den tidigare borgerliga regeringen. Först när den socialdemokratiskt ledda regeringen fick makten började det hända saker. På sistone har en rad lagändringar som underlättar polisens arbete med att lagföra tungt kriminellt belastade personer kommit på plats. När regeringen presenterade vårbudgeten ingick en välkommen satsning på 238 miljoner till bland annat fler områdespoliser.

En verkligt ansvarstagande politik nöjer sig inte med att bara uppmärksamma problem utan ser också till att faktiskt göra något åt dem. På det lokala planet gör staden omfattande och konkreta insatser för att öka tryggheten för medborgarna. Vi har exempelvis skapat starka strukturer för samverkan mellan skola, polis och fritid samt byggt upp avhopparverksamheter, drogförebyggande program och ett offensivt arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Nära samarbete ger resultat

Kameraövervakning beskrivs ibland som ett universalmedel mot brottslighet. Det är det inte. Övervakningen kan vara bra för att dokumentera brott, men är i övrigt ett både trubbigt och klent verktyg. För att verkligen skapa trygghet är det nödvändigt att i det första skedet fokusera på att förhindra att brotten över huvud taget sker. Ett exempel på framgångsrikt preventivt arbete är Trygg i Angered. Det är ett nära samarbete mellan staden och polisen som har gett konkret resultat i form av ökad trygghet i närområdet. Det arbetssättet har vi nu utökat till hela Göteborg.

I Göteborg har vi stark jobbtillväxt och snabbt sjunkande arbetslöshet, men de som står utanför tycks ändå ha fått det ännu svårare att ta sig in. Arbetslöshet och skolmisslyckanden är starka riskfaktorer för kriminalitet. Därför fokuserar vi nu särskilt på den gruppen. Det gör vi genom satsningar på kompetenscentrum och vuxenutbildningen. Ett annat konkret exempel är Angeredsutmaningen. Där engagerar sig näringslivet i elevernas vardag genom mentorskap, praktikplatser och olika former av stipendier.

Skapar förebilder

Ungdomarna kommer i kontakt med framgångsrikt yrkesverksamma vuxna. De unga får support och får se delar av arbetslivet som de ofta inte ens visste fanns. I Sverige utmärker vi oss genom att vara ett av de länder i Europa där dina kontakter är mest avgörande för dina möjligheter att få en anställning. Genom Angeredsutmaningens koncept bidrar samhället till att kompensera för bristande kontaktnät och framgångsrika förebilder.

Den viktigaste insatsen för att på lång sikt mota bort kriminaliteten gör vi genom vårt tydliga fokus på jobb och utbildning. När unga människor har hopp om en positiv framtid är det lätt att välja bort den destruktiva vägen. Det hoppet måste vi som ansvariga politiker se till att skapa och aktivt hålla vid liv.

 

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Mattias Jonsson (S)

riksdagsledamot Göteborg

facebook Twitter Email