Västsvenska paketet ligger fast men utreder finansieringsalternativ

 

Vi är inte beredda att kompromissa med investeringar för framtidens Göteborg ? Västsvenska paketets investeringar ligger fast, men vi är beredda att titta på alternativ till trängselskatten, skriver bland andra Anneli Hulthén (S).

Göteborgsregionen växer och utvecklas med allt fler invånare och hög jobbtillväxt. Det är en positiv utveckling, men det ställer nya krav på infrastrukturen och stadsutvecklingen. Göteborg är och har länge varit ett centrum för handel, exportindustri och logistik. Men nu behövs investeringar som ger människor bättre möjligheter att resa till sina arbetsplatser. Företagen behöver smidiga godstransporter. För oss socialdemokrater är det viktigt att skapa bättre förutsättningar för såväl tillväxt som miljö ? men ytterst är det människors möjlighet till ett bra liv som är utgångspunkten. Med andra ord en utveckling som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

Tar bort proppar
Västsvenska paketet innehåller en rad investeringar som möter dessa framtida utmaningar, tar bort propparna i systemet och skapar samtidigt helt nya förutsättningar för stadsutveckling i Göteborg: En ny Göta älvbro som ersätter den gamla och dessutom skapar utrymme för tusentals arbetstillfällen att växa fram i centrala Göteborg. Marieholmstunneln avlastar Tingstadtunneln och knyter ihop staden på båda sidor av älven. Västlänken skapar lika smidiga pendlingsmöjligheter som Citytunneln gjort i Malmö och Citybanan i Stockholm, ökar tågkapaciteten och frigör dessutom yta för bostäder och arbetstillfällen.

Genom paketet möjliggörs förverkligandet av Älvstaden, samtidigt som hela regionens utvecklingskraft stärks. Det handlar om att ta ansvar för Göteborg och regionens framtida utveckling. Utan satsningarna i det Västsvenska paketet kommer utvecklingen i regionen försvagas. Göteborg skulle tappa stadsutveckling, bostadsbyggande och jobb.

I den rådgivande folkomröstningen om trängselskatten blev svaret nej, ett resultat som politiken i Göteborg, i kranskommunerna, i regionen och riksdagen nu har att förhålla sig till. Att ta bort trängselskatten utan att först se över alternativen och konsekvenserna vore både vårdslöst och oansvarigt. Därför har de rödgröna partierna i Göteborg lagt två utredningsuppdrag, där det ena handlar om att utreda vilka andra åtgärder som står till buds för att uppnå likvärdiga miljö- och hälsoeffekter om trängselskatten tas bort. Det andra utreder alternativa finansieringsmöjligheter och återrapporteras i slutet av januari.

För hög förseningsavgift
I avvaktan på utredningens resultat kommer vi fortsätta driva på och kräva förbättringar i nuvarande upplägg kring trängselskatten:

Vi vill att boende i Backa ska undantas från att betala vid vissa stationer så snart som möjligt. Utländska åkare ska också betala trängselskatt. Vår förhoppning var att detta skulle införas vid årsskiftet, men efter att alliansens budget gick igenom i riksdagen så vet vi inte om den förändringen kommer att ske. Förseningsavgiften som i dag är på 500 kronor är för hög och behöver sänkas. Vad gäller höjningen av trängselskatten som träder i kraft vid nyår, så tycker vi det är fel. Tyvärr är det ett beslut som vi inte kunnat påverka.

Vi menar allvar med att se över alternativen till trängselskatten. Efter att resultaten av de utredningsuppdrag vi lagt rörande trängselskatten är presenterade avser vi att så snart som möjligt ta ställning till resultatet i folkomröstningen. En viktig utgångspunkt för oss är att Göteborgs kommuninvånare i dag betalar drygt en tredjedel av trängselskatten och att det faktiskt vore orättvist om göteborgarna tvingades täcka upp hela inkomstbortfallet genom höjd kommunskatt. Detta skulle också riskera att ske på bekostnad av viktiga investeringar i välfärden. En annan viktig utgångspunkt är att om trängselskatten skulle tas bort, så behöver vi kompensera med andra åtgärder för att uppnå motsvarande miljö- och hälsoeffekter.

Västsvenska paketet är till för de som är barn och unga i dag. Det är för deras skull som vi behöver mer tåg och kollektivtrafik. Det är för att de ska kunna få ett jobb i framtiden och för att universitet och högskola ska kunna stå sig i konkurrensen. Vi är inte beredda att kompromissa med investeringar för framtidens Göteborg ? Västsvenska paketets investeringar ligger fast, men vi är beredda att titta på alternativ till trängselskatten.

Anneli Hulthén (S)
kommunstyrelsens ordförande

Johan Nyhus (S)
kommunalråd

Mattias Jonsson (S)

Gunilla Carlsson (S)

Johan Büser (S)

Shadiye Heydari (S)

riksdagsledamöter från Göteborg

 

Publicerad på GP-debatt 17 dec.

facebook Twitter Email