Västsvenska paketet behövs för stadens framtid

Västsvenska paketet är helt nödvändigt för att bygga den hållbara staden, utveckla näringslivet, skapa fler jobb och bostäder åt fler människor. Vi måste också nå klimatmålen och fler måste kunna åka kollektivt. För att klara det måste vi påbörja omställningen från en stor småstad till en liten storstad.

Västsvenska paketet ger jobb. På kort sikt tillkommer nya jobb under byggtiden och på lång sikt ännu fler när näringslivet utvecklas. Med bättre möjligheter för resor och transporter skapas en större arbetsmarknad där det blir lättare för företagen att hitta rätt kompetens. För alla blivande studenter skapas en ökad valfrihet och knyter samman högskolorna, vilket ger högre kvalitet i utbildning och forskning. Västsvenska Paketet är inte bara vägar och kollektivtrafik. Det handlar också om att skapa en positiv stadsutveckling med människan i fokus och skapa levande, dynamiska och gröna stadsmiljöer.

Mest till kollektivtrafiken

Största delen av paketet satsas på att bygga ut kollektivtrafiken. Vi vill att alla göteborgare ska ha goda möjligheter att nå stadens utbud av arbete, skola och fritid ? utan att för den sakens skull vara beroende av att äga bil. Kollektivtrafiken är också ett sätt att satsa på kvinnor och socialt utsatta grupper eftersom de åker mer kollektivt. Samtidigt skapar paketet bättre trafikförhållanden för vägtrafikanter.

Trängselskatten har haft tydlig effekt inom alla sina mål – bilköerna har minskat, färre tar bilen, fler tar cykeln eller reser kollektivt. Sammantaget leder den till bättre hälsa och renare luft. Trängselskatten är viktig också för att den finansierar närmare hälften av de så nödvändiga satsningarna på ny infrastruktur.

Rimligt med trängselskatt

Vi har tagit till oss av resultatet från den rådgivande folkomröstningen om trängselskatt som hölls i september förra året. Sedan dess har vi agerat för att undersöka vilka möjligheter det finns att nå trängselskattens mål med andra åtgärder. Stadsledningskontorets utredningar visar att trängselskatten sprider kostnaderna så att fler än göteborgarna är med och betalar. Idag betalas bara en tredjedel av trängselskatten av göteborgare. Resten betalas av privatpersoner i kranskommunerna och av företag. Samtidigt går intäkterna från trängselskatten tillbaka till investeringar i Göteborg som är bra för hela Västsverige. Utredningarna visar också att trängselskatten är ekonomiskt rimligt fördelad. Det finns ett direkt samband mellan inkomst och hur mycket trängselskatt man betalar. Vi tycker det är rimligt att den som tjänar mer också betalar mer.

Vi tog initiativ till Backautredningen för att genomföra ett undantag för Backaborna i sin egen stadsdel. Efter mycket dialog med invånarna ställde vi oss bakom ett undantag som de själva föredrog. Vi förväntar oss nu att regeringen driver igenom Backaundantaget så som Backaborna vill och som senare kommunfullmäktige beslutade. Vi föreslår också att regeringen inför en lägre påminnelseavgift till trängselskatten som den statliga Vägtullsutredningen föreslog. Dagens förseningsavgift på 500 kronor drabbar människor alltför hårt och snabbt.

Kan inte ersättas

En folkomröstning är ett uttryck för demokrati, men det är också allmänna val. I den här frågan har två demokratiska modeller ställts mot varandra och de ger motstridiga beslut. Partier ställer upp i allmänna val med helhetsperspektiv på politiken och framtiden, medan enskilda folkomröstningar emellanåt tar hänsyn till en liten del av det politiska spektrat. När det gäller det Västsvenska paketet har dessutom flera parter varit överens och byggandet är redan igång. Vi förstår om folk blir besvikna, men trängselskatten är bäst på att klara uppgiften och den kan inte ersättas med andra alternativ utan stora tillkommande kostnader.

Oerhört betydelsefulla

Investeringarna i Västsvenska paketet är oerhört betydelsefulla för att Göteborg skall kunna fortsätta utvecklas starkt och hållbart i framtiden. Det bidrar också till en mer jämlik och jämställd stad. Trängselskatten är en del av paketet och det finns inga alternativ som kan ersätta den. Vårt förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer att vara att Göteborg låter trängselskatten som en del av paketet vara kvar, att sänka påminnelseavgiften och att genomföra Backaundantaget så som Backaborna och kommunfullmäktige beslutat.

Anneli Hulthén (S)

kommunstyrelsens ordförande

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd

Stina Svensson (Fi)

ledamot av kommunfullmäktige

 

Ursprungligen publicerad på GP debatt 6 mars

facebook Twitter Email