Trygghet och trivsel på äldre dar

De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Att bryta ensamheten och öka tryggheten hos våra äldre är en fråga om anständighet. För oss socialdemokrater går investeringar i välfärden och satsningar på våra äldre före skattesänkningar för de som tjänar bäst. I det starka samhället blir du inte fattig och otrygg när du blir äldre. Därför går vi till val på att bygga fler trygghetsboenden och avskaffa den orättvisa pensionärsskatten.

Vi vet att gruppen äldre ökar kraftigt från 2020 och framåt. En långsiktig planering av äldreomsorgen är nödvändig. Vi ska bygga äldreboenden för de äldre som har ett stort vårdbehov men också trygghets- och gemenskapsboenden för de som vill bo kvar hemma längre. Alternativa boendeformer med gemenskap och aktivitet är viktigt.

Olika boendeformer ska finnas i olika delar av staden och boendekostnaden ska vara rimlig. Vi ser att både privata och offentliga aktörer spelar en viktig roll när vi måste öka takten på byggandet.

Vi tycker att valfrihet är värdefullt. Vi ser dock att ett LOV-system inom hemtjänsten har en rad negativa effekter för äldre och för stadens medarbetare. Vi vill istället fortsätta utveckla vår kommunala hemtjänst, delvis genom LOU-systemet. Skillnaden i hälsa hos de äldre ökar. Vi vill att verksamheterna i staden ska arbeta uppsökande och förebyggande gentemot äldre som har eller kan få hälsoproblem. Gratis kollektivtrafik i form av seniorkortet är uppskattat och någonting som vi vill värna. Vi tror på värdet i generationsmöten mellan äldre och yngre.

Medarbetarna inom äldreomsorgen spelar en absolut nyckelroll. Vi vill satsa på att förbättra arbetsmiljön och minska antalet timvikarier inom äldreomsorgen. Vi vill också att personalen ska få vidareutbildning inom bemötandefrågor riktat mot psykiska diagnoser och demens.

För att främja både jämlikhet och delaktighet finns det ett stort behov av att göra ny teknik tillgänglig för äldre, speciellt informationsteknik. Vi vill att staden samarbetar kring detta med föreningar i de äldres närområde. Vi vill också att välfärdstekniken i äldreomsorgen utvecklas, både i hemtjänsten och på äldreboenden.

Vi vill:

  • Skapa fler boendeformer för äldre med möjlighet till gemenskap.
  • Trygghetsboenden ska fortsätta att byggas ut så att det 2022 finns
    2400 trygghetslägenheter och 4500 lägenheter 2028.
  • Värna stadens medarbetare genom fler heltidsanställda och vidareutbildning.
  • Fortsätta satsningarna på välfärdsteknik inom äldreomsorgen.
  • Avskaffa den orättvisa pensionärsskatten

 

Läs mer om vad vi vill göra på välfärdsområdet här!

En tryggare välfärd – före stora skattesänkningar

facebook Twitter Email