Sverige ska gå före i jämställdhetsarbetet

Sveriges nya samarbetsregering är en feministisk regering skriver riksdagsledamöterna Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson. För oss socialdemokrater är jämställdhet i grunden en demokrati- och rättvisefråga, men också en viktig fråga för vår ekonomiska utveckling. För att klara jobben behöver all kompetens tas tillvara och kvinnors sysselsättning öka.
Under den borgerliga regeringens tid vid makten växte inkomstklyftorna mellan kvinnor och män. Inom loppet av ett fåtal år ramlade Sverige från första till fjärde plats i statistiken över världens mest jämställda länder. Därför krävs nu framtidsreformer som moderniserar Sverige och ökar jämställdheten mellan kvinnor och män.

I samarbetsregeringens första budgetproposition tas flera steg mot en mer jämställd framtid för Sverige. Tre viktiga framtidsreformer är:

1. Förbättrad fördelning av föräldraledighet 
För ett jämlikare uttag av föräldraförsäkringen vill regeringen reservera en tredje månad för vardera föräldern. Detta är en viktig åtgärd för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringen ska också ses över för att underlätta för stjärnfamiljer. Samtidigt tas det omoderna vårdnadsbidraget bort eftersom det bidrar till ökad ojämställdhet.

2. Förbättrad ekonomi för dem med lägst inkomster
Det är angeläget att stärka ekonomin för barnfamiljer med tuffast ekonomi, inte minst för ensamstående mödrar som ofta har sämre ekonomi än andra grupper. För att förbättra ensamstående föräldrars ekonomi vill regeringen höja underhållsstödet med 300 kronor per månad och barn. Även grundnivån i föräldrapenningen ska förbättras.

3. Insatser mot mäns våld mot kvinnor
Att förebygga och motverka våld och övergrepp mot kvinnor måste prioriteras. Tyvärr är mäns våld mot kvinnor ett omfattande problem i vårt samhälle. Därför vill regeringen förstärka verksamhetsstödet till de ideella kvinnojourernas arbete.

Utöver dessa reformer kommer samarbetsregeringen att göra kraftfulla investeringar i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården – satsningar som är mycket viktiga för många kvinnors dagliga arbets- och livsvillkor. En prioriterad investering är att förbättra förlossningsvården.

Efter åtta år av backlash för jämställdheten ändrar vi nu riktning för Sverige. Vårt land ska kännetecknas av människors lika värde, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra – inte av växande klyftor mellan kvinnor och män. Nu bygger vi ett modernare Sverige som håller ihop och på nytt kan bli en global förebild inom jämställdhetsområdet.

Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson
Riksdagsledamöter (S) för Göteborg

 

Publicerad i ETC Göteborg 10 november 2014

.

facebook Twitter Email