S-program presenteras om innovationsstaden Göteborg

.

2 170 fler högskoleplatser till Göteborg, ett lokalt innovationsråd och ökad innovationstakt inom Life Science, det är några av de förslag som Socialdemokraterna i Göteborg lyfter fram för att utveckla Göteborg som innovationsstad. Göteborg ska vara en stad där vi välkomnar att företag satsar och tänker nytt- en innovationsstad. Det är vårt löfte.

Läs hela rapporten här.

 

2 170 fler högskoleplatser i Göteborg

Ett av de allvarligaste hoten mot innovationskraften är den kompetensbrist som idag drabbar många företag, trots att det råder massarbetslöshet i landet. Göteborg skulle med en Socialdemokratiskt ledd regering få cirka 2 200 fler högskoleplatser: 1 650 platser till Göteborgs universitet och 520 platser till Chalmers.

Innovationsråd i Göteborg
Ett första viktigt steg för att utveckla Göteborg som innovationsstad är att skapa ett lokalt innovationsråd, ett näringslivsforum i Göteborg, där samverkan mellan staden, näringslivet och akademin kan ske på högsta nivå. På nationell nivå har Socialdemokraterna redan föreslagit ett innovationsråd under statsministerns ledning, där representanter från näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter samarbetar för att Sverige ska vara världsledande på att ta fram nya produkter, tjänster och affärsidéer.

Utvecklad samverkan inom Life Science – klustret
Life Science ? klustret i Göteborgsregionen omfattade cirka 8 400 jobb år 2012. Vi ser Life science ? klustret som en framtida nyckelbransch. Genom en utvecklad samverkan vill vi skapa fler testbäddar, kliniska prövningar och innovationsupphandlingar som ökar innovationstakten i klustret. Ett viktigt steg som nu tas för att öka samverkan är att aktörer från den privata life science-industrin bjuds in att inträda som delägare i Sahlgrenska Science Park.

Starta Entreprenörskvarter som både kan utgöra en fysisk mötesplats, ?en väg in? för entreprenörer och samtidigt förbättra och effektivisera stödet till företagare som vill utvecklas och växa. Vi vill ha en mötesplats dit entreprenörer som funderar på, vill eller redan har startat ett företag kan vända sig. Det skulle inte bara vara en mötesplats för erfarenhets- och idéutbyte, utan också skapa en mer effektiv modell för företagsstöd.

Bättre tillgång till riskkapital
Idag ser vi att innovationsbolag har svårt att hitta finansiering i Sverige, vilket gör att vi går miste om utveckling av både företag och jobb. Därför har Socialdemokraterna på nationell nivå föreslagit stärkt riskkapitalförsörjning för småföretag för att underlätta investeringar. Detta genom att rikta ett statligt finansieringsstöd till företag kopplade till inkubatorer och skapa kapitalförstärka inkubatorprogram. Syftet är att stödja utvecklingen av innovativa idéer i företag som befinner sig i ett uppstartskede, som ännu anses för riskfyllda och befinner sig i ett för tidigt skede för att få investering från enbart privata investerare.

Exportfrämjande insatser
Under 2013 ökade varuexporten i Göteborgsregionen med en procent samtidigt som den sjönk med sju procent i landet som helhet. Med en regering ledd av Stefan Löfven kommer Göteborgs export främjas genom en ny exportstrategi, regionala exportcentra och ökat exportstöd till små och medelstora företag.

Inför en Nyföretagargaranti som gör det lättare för mindre företag att få banklån. Idag är det många entreprenörer med hållbara affärsidéer som har svårt att bli beviljade lån om de saknar tillräckliga säkerheter. Vi vill utveckla en nyföretagargaranti, där staten på vissa villkor kan dela risk med bankerna.  

facebook Twitter Email