Språket är nyckeln till integration i Göteborg

Plikt och rätt hänger ihop. För den som kommer till Sverige och inte behärskar svenska är det viktigt att delta i olika aktiviteter för att lära sig språket. Lika viktigt är det att samhället erbjuder bra sådana möjligheter. I Göteborg har vi många goda exempel på när språkinlärningen fungerar bra genom nytänkande verksamhet.

Som tidigare kommunpolitiker var jag med och införde krav på deltagande i aktiviteter som ledde närmare jobb som villkor för försörjningsstöd. Samtidigt skapade vi fler verksamheter som skulle stödja individen på vägen mot etablering och egen försörjning, till exempel en folkhögskola i stadsdelen, jobbcenter, introduktionsskolan med både förskola och SFI, familjecentralen och flertalet andra projekt och verksamheter.Med rättigheter följer alltid skyldigheter och det är positivt att vi Socialdemokrater förtydligar detta ytterligare.

Språkkunskaper ökar sannolikheten att få ett arbete.

Socialdemokraterna ska vara det parti som tydligast associeras med stöd och krav för en lyckad integration i Sverige. Det avser såväl en tydlig arbetslinje från dag ett i Sverige som stöd och höga krav för att uppnå acceptabla svenskkunskaper. Nu föreslår Socialdemokraterna ett språkpaket med insatser för högre svenskkunskaper bland dem som invandrat till Sverige.

Om förslaget:

  • Den som söker asyl ska delta i språkträning på asylboenden. Vi ska utöka språkträningen och deltagande ska bli obligatoriskt. Den som får försörjningsstöd och behöver lära sig svenska för att få jobb ska delta i SFI eller annan språkträning. Sådana krav ställs i vissa kommuner redan idag. Vi vill att de ska ställas i alla kommuner.
  • Göra mer för att föräldralediga nyanlända, särskilt kvinnor, ska lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden. Här ingår att ställa krav på individen. På många platser finns öppen förskola med språkträning. Den vill vi utveckla och sprida särskilt till utsatta områden. Vi vill också se över hur vi kan skärpa regelverket i föräldraförsäkringen för att språkträningen inte ska avbrytas i samband med barnafödande och hur föräldraförsäkringen och förskolan kan göra det enklare att läsa svenska eller uppmuntra till deltagande i etableringsinsatser.
  • Hjälpa anställda i välfärdens verksamheter som behöver förbättra sin svenska att göra det. I den svenska välfärden ska den som behöver vård och omsorg känna sig trygg i att kunna förstå vad personalen säger och vice versa. Därför vill Socialdemokraterna i samråd med arbetsmarknadens parter utforma en modell för svenskaträning för anställda inom välfärden som behöver förbättra sin svenska.
facebook Twitter Email