Socialdemokraterna i Göteborg stad går nu i opposition

Vi har ända sedan valresultatet stod klart kämpat för att inte ge SD inflytande och för att få till det ansvarsfulla styre som göteborgarna förtjänar. Vi kan nu konstatera att ett bredare samarbete inte har gått att få till stånd. En enig kommunfullmäktige grupp har med distriktsstyrelsens fulla stöd beslutat sig för att gå i opposition, om vår budget faller. Vi kommer nu utöver att bedriva en aktiv oppositionspolitik fokusera på vår organisation och på att möta så många göteborgare som möjligt för att återfå förtroendet inför valet 2022.

Frågor och svar: Budgetomröstning i KF

På torsdag 22/11 är det budgetomröstning i Kommunfullmäktige. Vi kommer då att rösta på vår S-budget

Vi socialdemokrater kommer i enlighet med praxis att rösta på vårt eget budgetalternativ. En stark och ansvarsfull budget som är det enda rimliga alternativet i ett så skakigt läge. Den innehåller viktiga satsningar för att bl a stärka välfärden, förbättra personalens villkor, öka jämlikheten och bygga bort bostadsbristen. Vill det nya vänsterblocket inte släppa fram en borgerlig budget och ett historiskt svagt högerstyre av Göteborg är den enda rimliga hållningen att de återigen röstar på den budgeten som de röstade på i juni, nämligen den socialdemokratiska.

Om vänsterblocket samlades kring S-budgeten skulle möjligheterna att bygga ett bredare stöd över blockgränsen bli klart bättre. Under budgetarbetet i våras anpassades S-budgeten genom flera kompromisser till önskemål från V och MP för att de skulle kunna säga ja i budgetomröstningen i somras. I någon mening är det redan en rödgrön budget.

Vad händer om V, Mp och Fi inte röstar på S-budgeten?

Då det nya vänsterblocket tillsammans har 19 mandat och S har 17 mandat i KF, kan deras budget komma att vinna över vår och ställas som huvudalternativ mot Alliansens. Om så sker kommer vi då i den omgången, vilket också är enligt praxis, att lägga ned våra röster. Därmed går vi socialdemokrater i opposition.

Varför röstar inte S på den nya rödgröna budgeten?

Vi har ända sedan valresultatet stod klart kämpat för att inte ge SD inflytande och för att få till det ansvarsfulla styre som göteborgarna förtjänar. En S-röst på V+MP+Fi-budgeten skulle inte kunna leda till ett tillräckligt brett vänsterstyre av staden. Om vi gör gemensam sak igen skulle den konstellationen (med 36 mandat) i varje fullmäktigebeslut kunna röstas ner av Alliansen + D (med 38 mandat). I styrelser och nämnder skulle SD genomgående få en vågmästarroll. Det kan vi aldrig gå med på. Vi står på rätt sida av historien, och låter inte möjligheten till makt stå över våra grundvärderingar.

Till detta kommer att det nya vänsterblocket lägger fram en budget som inte är finansierad då den innehåller en skattehöjning som det inte finns stöd för i kommunfullmäktige. Vänsterblockets budget innehåller dessutom ytterligare en rad satsningar som partier på andra sidan blockgränsen aldrig skulle finna sig i. Det vore inte ansvarsfullt att rösta på ett sådant budgetförslag om vi menar allvar med att hålla dörrarna öppna för ett bredare styre som inte är beroende utav SD.

Skulle inte en röst på nya rödgröna budgeten ge S mer inflytande i nämnder och presidieposter?

Vi har i nuläget inga garantier för att detta skulle ge oss mer inflytande. Oavsett kan vi inte låta en önskan om att få platser i stadens presidier stå över att agera på ett ansvarsfullt vis gentemot göteborgarna. Det nya vänsterblockets budget saknar trovärdig finansiering och kommer inte fungera som underlag vid eventuella förhandlingar över blockgränsen som kan uppkomma under mandatperioden.

Varför bildar V, MP och FI ett eget block utan oss?

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ meddelade i början av november att de bildar ett nytt rödgrönrosa block som Socialdemokraterna inte är del av. Vi har ända sedan valresultatet stod klart varit tydliga med att en rödgrönrosa budget inte har tillräcklig stort stöd. Att då lägga fram en sådan skulle riskera att ge Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande – vilket förstås är helt uteslutet för oss.

Vi har i den rödgröna konstellationen haft ett långvarigt och bra samarbete. Meningsskiljaktigheterna mellan oss och vänsterblocket rör sig inte i första hand om de utmaningar staden står inför utan hur man vill arbeta. Mer precist kring huruvida vi exklusivt skulle arbeta fram en gemensam rödgrönrosa budget. Vår uppfattning har hela tiden varit att det inte är rimligt att söka stöd från flera partier med en färdigförhandlad produkt. Ska man förhandla måste man visa respekt. Då måste alla partier ges möjlighet att vara med vid förhandlingsbordet redan från start.

Kan Alliansen styra staden framöver?

Alliansen har gjort upp om en valteknisk samverkan med det nya vänsterblocket. Uppgörelsen innebär att Alliansen ska styra staden med 24 av 81 mandat i kommunfullmäktige. Det är en tunn minoritet som riskerar att försätta Göteborg i ett politiskt kaos de närmsta fyra åren. Göteborg står inför en rad viktiga och svåra beslut och utmaningar som handlar om att stärka välfärden, öka tryggheten, bygga bort bostadsbristen och se till att ännu fler kommer i arbete. Att gå in i det arbetet med en skakig minoritetskoalition är enligt vår mening inte ansvarsfullt.

Genom samarbete med andra partier kommer vi socialdemokrater ha möjlighet att fälla alliansen i en rad viktiga frågor.

Vi tror att Göteborg behöver är en betydligt bredare koalition som gör det möjligt att styra staden på ett stabilt och handlingskraftigt vis.

Om S budget faller, hur starkt blir det nya vänsterblockets inflytande i Göteborgspolitiken?

Alliansen har väldigt lite gemensamt med V+MP+Fi. Det är svårt att identifiera några tunga politiska frågor där en sådan konstellation skulle kunna komma överens. Därför är det troligt att vänsterblockets inflytande blir begränsat.

Hur arbetar vi Socialdemokrater framåt härifrån?

S-linjen är, och har hela tiden varit, att ta ansvar för Göteborg genom att försöka skapa en bredare koalition. Vi socialdemokrater i staden har varit villiga och beredda att samtala om lösningar med alla utom SD. Då det inte funnits något intresse av att skapa bred samsyn för att få till ett ansvarsfullt styre som inte är beroende av SD har vi nu beslutat oss för att gå i opposition. Vi kan aldrig låta en vilja till makt stå över våra grundvärderingar.

Hur ser ni socialdemokrater på de andra partiernas agerande i frågan?

Vi upplevde att det fanns en bred förståelse för att det skulle krävas ett brett samarbete för att få till ett ansvarsfullt styre. Att varken C eller L visade sig vara villiga att ta det ansvaret är beklämmande. Nu har de istället satt sig i ett historiskt svagt alliansstyre som i många avgörande frågor kommer ge SD inflytande över politiken. Det hade vi inte förväntat oss av dem.

Genom det nya vänsterblockets uppgörelse om valteknisk samverkan med de borgerliga partierna undergrävdes viljan hos L och C att hitta en långsiktig och bred uppgörelse. Men att denna uppgörelse skulle bero på att vi socialdemokrater inte fört samtal med vänsterblocket är inte sant. Vi har däremot konsekvent tackat nej till att lägga en gemensam budget då vi anser att det är fel att bjuda in till förhandling över blockgränsen med en färdig produkt. Det blir nu upp till det nya vänsterblocket att avgöra huruvida de byter position och släpper fram en alliansbudget eller om de väljer att rösta på det socialdemokratiska alternativet som de röstade fram i juni. Däremot vet vi att vi genom åren haft ett gott samarbete och gemensamt levererat mycket bra politik för oss göteborgare. Vi hoppas givetvis att vi kan fortsätta vårt arbete i opposition i konstruktiv anda.

facebook Twitter Email