Satsningar på jobb och utbildning till göteborgarna i s-budget

Idag presenterade Socialdemokraterna sin vårmotion för 2015. Den visar att det ekonomiska läget under 2014 förbättras såväl i omvärlden som i Sverige. Därför finns det utrymma för satsningar. Det är nödvändigt efter de 8 åren av borgerlig regering som lett till att arbetslösheten har bitit sig fast, att skolresultaten faller och att statens överskott har vänts till underskott.

Budgetförslaget skulle för göteborgarna innebära fler jobb och satsningar på utbildning och välfärd. Göteborg ska vara bättre för alla.  Men det kräver en socialdemokratisk regering. Verkligheten visar att Moderaternas sänkta skatter och privatiseringar inte fungerar.

Förslaget skulle innebära för Göteborg (uppskattade siffror utifrån att Göteborg får 5 procent av pengarna): 

–          40 miljoner kronor till grundskolorna för mindre klasser.

–          1 700 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning och yrkeshögskola.

–          4 miljoner kronor till bristyrkesutbildningar.

–          8 miljoner kronor till sommarskola och sommarjobb för 15-åringar utan fullständiga betyg.

–          11 miljoner kronor till ungdomskontrakt för unga vuxna utan gymnasieutbildning.

–          50 miljoner kronor till nystartade företag.

–          Tillväxtmiljard för ökat bostadsbyggande. 10 procent av satsningen skulle motsvara 100 miljoner kronor.

–          100 miljoner kronor i sjukvårdssatsning.

40 miljoner kronor till grundskolorna för mindre klasser
Skolan är i kris och det är hög tid för konstruktiva insatser. Mindre klasser möjliggör för läraren att ge större fokus på varje elevs individuella behov. Mindre klasser innebär också att två lärare i en del moment kan arbeta tillsammans med hopslagna klasser som delas i mindre grupper vilket ökar möjligheterna till flexibilitet. Den nationella satsningen 775 miljoner kronor redan hösten 2014 innebär för göteborgarna cirka 40 miljoner kronor till grundskolorna.  

1 700 nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning och yrkeshögskola
Arbetslösheten har vuxit kraftigt bland de med allra minst utbildning. Idag är arbetslösheten bland de med bara grundskoleutbildning tre gånger så hög som bland de med gymnasieutbildning.  Därför vill vi nationellt investera i ett kunskapslyft med 30 000 fler utbildningsplatser till vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. En del av platserna avsätts för arbetslösa som antingen saknar gymnasieutbildning eller vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom en yrkesutbildning. De nationella pengarna motsvarar cirka 1 700 utbildningsplatser för göteborgarna.

4 miljoner kronor till bristyrkesutbildningar
Svenskt Näringsliv rapporterar att vart femte rekryteringsförsök i privat sektor misslyckas därför att arbetssökande saknar rätt utbildning. Vi ser stora matchningsproblem mellan arbetssökande och lediga jobb. Det medför att många blir kvar i arbetslöshet trots lediga jobb. Satsningen innebär för göteborgana knappt 4 miljoner kronor.

8 miljoner kronor till sommarskola och sommarjobb för 15-åringar utan fullständiga betyg
I Göteborg har vi redan sommarjobb över hela staden och sommarskola i flera stadsdelar. Att förstärka dessa insatser är värdefullt.  Satsningen innebär för göteborgarna ytterligare cirka 4 miljoner kronor till sommarskola och cirka 4 miljoner kronor till sommarjobb för 15-åringar utan fullständiga betyg 

11 miljoner kronor till ungdomskontrakt för unga vuxna utan gymnasieutbildning
Andelen unga vuxna utan gymnasiekompetens ökar vilket är oroande. I Göteborg tittar vi på möjligheterna att anställa unga vuxna utan gymnasieutbildning på halvtid i staden och erbjuda vuxenutbildning på halvtid. Den nationella satsningen på 200 miljoner kronor som startar redan 2014 motsvarar för göteborgarna en satsning på cirka 11 miljoner kronor.

50 miljoner kronor till nystartade företag
Förslaget om ett utvecklat stöd till innovationsbolag skulle kunna ge många företag i Göteborg en skjuts på vägen att lansera nya produkter, tjänster eller affärsidéer. Som ett litet land behöver Sverige jobba bättre med strategisk samverkan mellan näringslivet, akademin och det offentliga. Som det ser ut idag är det statliga riskkapitalet svåråtkomligt och satsas ofta på säkra kort i ett för sent skede. Genom att göra riskkapitalet mer tillgängligt för innovationsbolag kan vi istället sätta pengarna i arbete så att det leder till fler jobb och att nya produkter utvecklas. 5 procent av den nationella satsningen på en miljard kronor skulle för göteborgarna motsvara 50 miljoner kronor.

Tillväxtmiljard för ökat bostadsbyggande. 10 procent av satsningen skulle motsvara 100 miljoner kronor
Förslaget innebär att kommunerna får pengar utifrån hur många hyresrätter som byggs i förhållande till folkmängden. I Göteborg har vi länge efterfrågat en nationell bostadspolitik för att kunna bygga fler bostäder, framför allt hyresrätter. Satsningen nationellt på en miljard kronor skulle för göteborgarna motsvara 100 miljoner kronor extra om Göteborg får 10 procent av pengarna. Fler bostäder skapar inte bara fler hem utan även nya arbetstillfällen och en ökad tillväxt.

100 miljoner kronor i sjukvårdssatsning
Västra Götaland får 335 miljoner kronor i sjukvårdssatsning. Bland annat satsning på förlossningsvård, öppna vårdplatser, korta väntetider på akuten, personalen och äldre med stort vårdbehov. Det skulle motsvara drygt 100 miljoner kronor för göteborgarna i sjukvårdssatsningar.

 

För hela vårbudgetmotionen, klicka här

facebook Twitter Email