Samhällsbygget – budgetramarna 2018 klubbad i riksdagen

Riksdagen beslutat den 22 november om ramarna för statens budget 2018 "Samhällsbygget - investera för framtiden". Budgeten innehåller satsningar på ökad trygghet, fler i jobb, utbildning för framtidstro och en välfärd för alla. Läs allt här.

 

Investeringar i trygghet

 • Fler poliser: Tillskottet under 2018 motsvarar kostnaden för cirka 2 200 polisanställda och ger förutsättningar för ökad trygghet och fler uppklarade brott. Resurserna ger också myndigheten förutsättningar att förstärka arbetet på flera områden, som arbetet mot terrorism och den gränspolisiära verksamheten. Läs mer.
 • Försvaret: De ekonomiska förstärkningarna möjliggör en ökad förmåga inom det militära försvaret, i linje med Försvarsmaktens förslag, genom bland annat ökad förbandsverksamhet och beredskap. Åtgärder för att säkerställa att samtliga krigsförband ökar sin krigsduglighet prioriteras. Arméstridskrafterna ska kunna agera samtidigt med två brigader med godtagbar förmåga. Läs mer.
 • Hemlöshet: Kronofogdemyndigheten föreslås få en tillfällig ökning av sitt anslag för att kunna hantera det ökade antalet ansökningar om skuldsanering som uppkommit på grund av den nya skuldsaneringslagen som trädde ikraft i november 2016. Regeringen föreslår att anslaget för 2017 ökas med 20 miljoner kronor och för 2018 respektive 2019 med 20 miljoner kronor per år. Läs mer.

 

Investeringar i jobb

 • Utbildning i bristyrken: Regeringens satsning på yrkeshögskolan innebär 1 100 nya platser 2018. Fullt utbyggd innebär satsningen att antalet platser kommer öka med drygt 45 procent till 2022. Det motsvarar cirka 14 000 nya utbildningsplatser. Bristen på ingenjörer begränsar Sveriges framtida tillväxt och attraktivitet. 20 miljoner kronor avsätts därför 2018 för att bygga ut ingenjörsutbildningar. 2023 motsvarar ungefär 1 600 utbildningsplatser, 1000 civilingenjörer och 600 högskoleingenjörer. Läs mer.
 • CSN- lån för körkort:Lånet ska kunna finansiera körkortsutbildning vid godkända trafikskolor, och riktas i ett första steg till vissa arbetslösa personer mellan 18 och 47 år. I syfte att bidra till att stimulera till högre genomströmning i gymnasieskolan avser regeringen i ett andra steg att under 2019 utvidga möjligheten även till personer i åldern 19–20 år som avslutat en gymnasieutbildning. Läs mer.
 • Utbildningsplikt för nyanlända: Från och med den 1 januari 2018 skärper regeringen kraven på alla arbetslösa som bedöms vara i behov av utbildning att söka och ta del av utbildning som ges inom arbetsmarknadspolitiken. Regeringen inför samtidigt en utbildningsplikt för nyanlända. Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning. Läs mer.

 

Investeringar i utbildning

 • Utbildningsplatser på yrkesvux: Regeringens satsning innebär 6 750 nya statliga utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux för 2018. Tillsammans med tidigare satsningar har regeringen därmed tillfört medel för totalt 31 500 utbildningsplatser 2018. Yrkesinriktad vuxenutbildning leder till jobb som exempelvis industritekniker, undersköterska, barnskötare och byggarbetare. Läs mer.
 • Fler yrkeslärare: Satsningar på 83 miljoner kronor 2018 för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. En förutsättning för ökad tillgång och brett utbud av yrkesprogram är tillgång på yrkeslärare. Bland annat föreslås 45 miljoner kronor till rekrytering av fler yrkeslärare och till behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare. Läs mer.
 • Läxhjälp för föräldrar: För att ytterligare minska familjebakgrundens påverkan på elevernas förutsättningar att klara skolarbetet vill regeringen också underlätta föräldrars delaktighet i lärandet. Regeringen föreslår därför studieförbundsinsatser inriktade på att öka föräldrars delaktighet i lärandet. Om föräldrarna får uppdaterade kunskaper om vad deras barn läser i skolan kan de bli ett bättre stöd i skolarbetet hemma. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor per år avsätts för detta ändamål. Läs mer.

 

Investeringar i välfärd

 • Mer pengar till pensionärer: Skattesänkningen omfattar nu 1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt 2018. Med sänkningen tas skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare nu bort helt för alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden, i stället för det tidigare förslaget på upp till 14 000 kr i månaden. Skatten sänks även för de pensionärer med inkomster upp till ca 35 000 kronor per månad, jämfört med tidigare förslaget på 30 000 kronor per månad. Det är en total satsning på 4,42 miljarder kronor. Läs mer.
 • Fler händer i vården: 2 miljarder som ska stärka arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens personal, så väljer landstingen de insatser som är mest prioriterade utifrån lokala behov. Läs mer.
 • Höjt barn- och studiebidrag: Satsningen innebär att barnbidraget och studiebidraget, som framförallt lämnas till studerande i gymnasieskolan höjs till 1250 kronor per barn och månad, från dagens nivå på 1050 kronor. Det handlar om 1,3 miljoner familjer i Sverige som får ett höjt barnbidrag eller studiebidrag. Läs mer.

 

Läs mer:
Finansminister Magdalena Andersson presenterar budgeten på fem minuter.
Ett axplock ur budgeten.

 

facebook Twitter Email