Så ska vi bygga 1 400 bostäder per år


Framtiden AB tar ett samlat grepp om nyproduktionen av bostäder i Göteborg genom att skapa ett byggherrebolag. Med hjälp av detta ska vi om tre år kunna bygga 1 400 bostäder per år, skriver bland andra Lars Johansson (S).

Det är akut bostadsbrist i Göteborg. Många göteborgare har i dag ingen möjlighet att få en egen bostad. Det är svårt att hitta någonstans att bo och nästan allt som byggs är dyrt att bo i. Vår strävan är att vara den aktör på bostadsmarknaden i Göteborg med rimliga hyror och även låga hyror i nyproduktion.

Förvaltnings AB Framtiden, som är kommunens moderbolag i den allmännyttiga koncernen, har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att om tre år nå upp till en volym om 1 400 färdigställda bostäder per år. De senaste åtta åren har takten varit drygt 300 bostäder per år. Vårt främsta uppdrag är att bygga hyresrätter men också att bygga småhus och bostadsrätter. Vi ska erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet kring standard och hyresnivåer. Framtiden kommer att bli en aktiv part att ta fram förslag till planer och idéer i samråd med staden, i syfte att avsevärt snabba upp planprocessen och byggtakten.

För att förverkliga detta renodlar vi processen för det allmännyttiga byggandet i Göteborg. Moderbolaget får det fulla ansvaret för byggandet inom koncernen till skillnad från i dag då dotterbolagen bygger själva. Moderbolaget har ansvar för nyproduktionens strategiska inriktning, standard, hyresnivåer och markanskaffning. Fokus kommer att ligga på en hållbar stadsutveckling.

Tar ett samlat grepp

Framtiden tar ett samlat grepp om nyproduktionen genom att skapa ett byggherrebolag, vilket ska bygga och genomföra det som moderbolaget beslutat om. Framtidens dotterbolag kommer att förvalta de nya bostäderna och vara delaktiga i processen när de nya bostäderna byggs.

Framtidens dotterbolag får möjlighet att helt och fullt koncentrera sig på sitt uppdrag att förvalta och utveckla koncernens bostadsområden och dryga 72 000 lägenheter. Framtidens bolag har stora möjligheter att vara den aktiva spjutspets som staden behöver för att få en ökad integration och välfärd i våra bostadsområden.

När vi bygger om skall de boendes inflytande över sin egen bostad stärkas. Vår ambition är att ingen av våra hyresgäster ska behöva lämna sitt hem efter ombyggnation. Framtiden kommer att förtäta befintliga bostadsområden och komplettera med boendeformer som inte finns där i dag. Man ska kunna flytta till en annan boendeform utan att behöva flytta från sitt område.

Tuffa utmaningar väntar

Vår stora utmaning om några år är inte enbart att bygga 1 400 nya bostäderna per år utan också att samtidigt utveckla och skapa livsmiljöer där våra hyresgäster känner sig trygga, trivs och kan bo kvar. Framtidskoncernen tar sig an sitt nya uppdrag genom att finna nya metoder och innovativt tänkande. Det är tuffa utmaningar för oss att uppnå mer rimliga hyror i nyproduktion och ett mer blandat socialt boende och ökad integration.

Men att nå dit kan vi inte göra ensamma. Vi vill rikta en uppmaning till andra bostadsaktörer att bidra till att fler bostäder byggs i Göteborg. Framtiden har drygt var fjärde bostad i Göteborg. Om andra gör samma sak som vi och behåller sin andel av bostäderna kommer Göteborg om några år ha en årlig produktion om 5 000-6 000 bostäder. Tillsammans kan vi bygga bort bostadsbristen. Det förutsätter ett nära samarbete med staden som hanterar markfrågor samt handläggning av detaljplaner och bygglov. Framtiden kommer att på alla sätt vi kan bidra till att bli den stad vi alla talar om. En stad för alla!

 

Lars Johansson (S)
styrelseordförande, Förvaltnings AB Framtiden

Gunnar Ekeroth (MP)
1:e vice styrelseordförande, Förvaltnings AB Framtiden

Kjell Björkqvist (FP)
2:e vice styrelseordförande, Förvaltnings AB Framtiden

 

Tidigare publicerad på GP debatt 25 juni 2015

facebook Twitter Email