Regeringen satsar för att stärka svensk sjöfart

Regeringen arbetar för en mer konkurrenskraftig svensk sjöfart, för fler svenskflaggade fartyg och därmed fler jobb inom sjöfarten. I dagarna har två konkreta och kraftfulla steg i arbetet presenterats; förslag om införande av tonnageskatt och en lansering av Sveriges första maritima strategi, skriver Anna Johansson (S) och Gunilla Carlsson (S).

Under lång tid har vi sett en utveckling där svenska fartyg flaggats ut. Regeringen har sedan den tillträdde varit fast besluten att genomföra åtgärder som kan vända denna utveckling. Dessvärre gjorde höstens händelse, då de borgerliga partierna tillsammans med sverigedemokraterna fällde regeringens budget, att vi inte kunde gå snabbare fram med detta arbete.

I och med budgetpropositionen för 2016 föreslås nu ett tonnageskattesystem. Satsningen kommer att finansieras inom infrastrukturanslagen, till hälften inom sjöfartsnäringen. Detta sker dels genom att sjöfartsstödet justeras, dels genom att de ackumulerade överavskrivningar rederierna har när de går in i systemet räntebeläggs. Tonnageskatten är ett statligt stöd som måste anmälas till, och godkännas av EU-kommissionen innan det kan genomföras. Därför kan de nya bestämmelserna träda i kraft tidigast den 1 juli 2016.

Den maritima strategi som nyligen presenterades ska ses som ett startskott för ett arbete som omfattar alla maritima näringar. Den anger riktningen i arbetet mot än mer konkurrenskraftiga näringar, för fler jobb och ett hav i balans. Havspolitiken spänner över flera områden och måste vara väl utvecklad och integrerad för att vara framgångsrik. Syftet med strategin är att bättre ta till vara de maritima näringarnas potential att bidra till regeringens mål om fler jobb, nyindustrialisering och miljö.

Besked om uppsägning är alltid ett oerhört hårt slag för individen och för samhället. Det är därför regeringen satt jobben högst upp på priolistan. Vi gör och kommer att fortsätta göra allt som står i vår makt för att skapa förutsättningar för fler jobb i Sverige. Där är en konkurrenskraftig svensk sjöfart en viktig del.

Slutligen, tack för inbjudan. Vi fortsätter gärna att föra en dialog mer er om dessa viktiga frågor.

 

Anna Johansson (S)

infrastrukturminister

 

Gunilla Carlsson (S)

riksdagsledamot

Publicerad i GP 3/9: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2820685-regeringen-satsar-for-att-starka-svensk-sjofart#sthash.CZFx8feI.dpuf

facebook Twitter Email