Nystarta arbetsmiljöarbetet i EU

 

Det är hög tid att nystarta arbetsmiljöarbetet i hela Europa, skriver Europaparlamentarikerna Marita Ulvskog (S) och Olle Ludvigsson (S).

Både i Stockholm och Bryssel startar det politiska arbetet nu om igen efter val och utnämningar. Denna allmänna nystart är ett utmärkt tillfälle att göra en särskild nystart i arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljöarbetet har alltför länge satts på undantag och är nu i behov av rejäl upprustning.

I dagsläget är arbetsmiljöarbetet betydligt sämre än det borde vara. Orsaken är misskötsel. I en följd av år har styrande högermajoriteter sett arbetsmiljön som en ren nedskärningspost.

Europa har arbetsmiljöarbetet devalverats. På EU-nivån har arbetsmiljön nedprioriterats under krisåren. I flera medlemsländer har nedskärningar blivit norm. I Sverige drog den förra regeringen kraftigt ner ambitionsnivån i arbetsmiljöarbetet. Arbetslivsinstitutet stängdes. Arbetsmiljöverket och företagshälsovården bantades. Bland annat minskades antalet arbetsmiljöinspektörer med uppemot 40 procent.

Facit är logiskt. I EU som helhet tycks den positiva trend som länge fanns på arbetsmiljöområdet ha stannat upp och i vissa avseenden vänt. I Sverige är utvecklingen riktigt oroväckande. 2010-2013 ökade både arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna. Efter ett bedrövligt 2014 ? och några katastrofala höstveckor ? verkar det nu också som om statistiken över dödsolyckorna är på väg åt fel håll.

Allt detta har skett trots att det finns mycket att tjäna på ett starkt arbetsmiljöarbete. Det handlar inte bara om att respektera allas rätt till en sund och säker arbetsplats, utan också om rent ekonomiska vinster. En internationell studie visar exempelvis att företag som investerar 1 kr i förebyggande arbetsmiljöarbete kan förvänta sig en avkastning på 2 kr och 20 öre.

Mot denna bakgrund är det glädjande att den nya svenska regeringen tagit tag i saken. En bra nystart i arbetsmiljöfrågorna finns i budgetförslaget. Resurserna till Arbetsmiljöverket och företagshälsovården ska stärkas. Det ska satsas på de regionala skyddsombuden, på arbetsmiljöforskningen och på kvinnors arbetsmiljöer. Det ska skapas en nollvision för dödsolyckor på jobbet. Detta är steg i helt rätt riktning.

Det behövs nya tag även på EU-nivån. Vi driver detta hårt och räknar med att regeringen gör sitt i rådet. I slutet av november planerar Europaparlamentet på vårt initiativ att hålla en debatt om hälsa och säkerhet på våra europeiska arbetsplatser. Nystarten behövs till att börja med fokusera på tre punkter:

Arbetsmiljöstrategin. EU:s förra strategi löpte ut 2013. Efter tuff kritik, främst från den europeiska socialdemokratin, om oacceptabla förseningar presenterade EU-kommissionen i juni en ny strategi. Denna är dock bara ett svagt ramverk utan skarpa förslag. Det duger inte. Vårt krav är nu att strategin fylls med gediget innehåll och att kommissionen snabbt återkommer med lagförslag i den riktningen.

REFIT. I regelförenklingsinitiativet REFIT finns en destruktiv plan för urholkade arbetsmiljöregler. Kommissonen talar om undantag från arbetsmiljöreglerna för små och medelstora företag med upp till 250 anställda ? mer än 99 procent av alla företag ? samt om att hindra EU-länderna från att ge arbetstagare bättre skydd än vad EU-minimireglerna kräver. Kommissionen har också skrotat viktiga arbetsmiljöförslag. Denna process måste stoppas. I stället för REFIT-försämringarna vill vi se en offensiv EU-satsning på att underlätta arbetsmiljöarbetet i små och medelstora företag.

Respekt för parterna. EU-rätten säger att när arbetsmarknadens parter kommit överens om ett europeiskt avtal ska de få det omvandlat till EU-lagstiftning. När det gäller det så kallade frisöravtalet ? om att förebygga problem med allergier, hudsjukdomar och belastningsskador ? har kommissionen vägrat göra den omvandlingen. Så får det inte gå till. Det självklara måste vara att parternas rätt respekteras.

Det är hög tid att nystarta arbetsmiljöarbetet i Sverige och hela EU. Det vinner alla på.

Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson, Europaparlamentariker (S)

 

Tidigare publicerad i Dagens arena


facebook Twitter Email