Nya åtgärder för ett starkt föreningsliv i hela Göteborg

Socialdemokraterna i Göteborg har ställt upp ett skarpt mål: att föreningsaktiviteten i de områden som har lägst aktivitet ska fördubblas över de kommande sju åren. Till de satsningar som tidigare presenterats lägger vi nu tre nya: idrottsfritids, föreningarnas hus och ett förenklat system för hjälp och stöd till föreningarna. - Ett starkt idrotts- och föreningsliv gör stor skillnad inte minst i stadens utsatta områden, säger Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det är väl belagt att idrott och föreningsliv bidrar till fysisk och psykisk hälsa, kan utgöra ett alternativ för dem som dras mot kriminalitet eller extremism samt fungerar som en viktig motor för integration. Av stadens fritidsvaneundersökning för grundskolan – där det är tydligt att idrottsföreningarna står för merparten av aktiviteterna – framgår att barn och unga är klart mer föreningsaktiva i Västra Göteborg än i exempelvis Angered och Östra Göteborg. Siffror över utbetalning av aktivitetsersättning till föreningar uppvisar ett liknande mönster.
– Vi vill se ett starkt idrottsliv i hela Göteborg. Mycket ser bra ut, men inte överallt. För att nå dit måste de vacklande trenderna i vissa områden beslutsamt vändas, säger Ann-Sofie Hermansson.

I S-budgeten för 2019, som antagits av fullmäktige, gör socialdemokraterna, med särskilt fokus på utsatta områden, satsningar på att rusta upp platser för spontanidrott, införa ett arvoderingssystem för unga idrottsledare, ge föreningar bättre tillgång till stadens lokaler samt utveckla arbetet med föreningspooler, för bl a administrativt stöd, genom att starta ytterligare en pool under nästa år.

Till detta lägger vi nu tre viktiga insatser:

Idrottsfritids. Detta innebär att barn och unga under en termin får prova på olika idrotter – för att hitta glädje, rörelse och hälsa – genom att föreningslivet knyts till stadens fritidshem. Tanken är att detta ska leda till att fler barn och unga blir aktiva även efter prova-på aktiviteterna, vilket gynnar både individen och föreningarna. Konceptet fungerar bra på andra håll i landet.

Föreningarnas hus. Vi vill se ett hus i varje del av staden – och att utbyggnaden ska starta i de delar där föreningsaktiviteten är lägst. Husen ska fungera som samlingspunkt och som ett slags föreningshotell med lokaler som föreningarna kan använda för möten och administration. De föreningspooler som nu skapas kan med fördel etableras i husen. Även för fritidsbanker där man kan låna fritidsprylar kostnadsfritt, som det behöver startas fler av i staden, skulle husen vara en naturlig lokalisering.

En väg in till hjälp och stöd. Göteborgs Stad måste kunna uppträda mer sammanhållet och serviceinriktat gentemot idrottsföreningarna. Vi vill se en ny struktur där föreningarna har en enda kontaktpunkt, en väg in, och där staden utvecklar en internkommunikation som gör att detta fungerar. Inriktningen ska vara att göra det så enkelt som möjligt för föreningarna.

Läs hela vårt idrottspolitiska program här!

facebook Twitter Email