Mattias Jonsson: När vi bekämpar arbetslösheten bryter vi segregationen och skapar ett jämlikt Göteborg

Vårt arbete för minskad arbetslöshet bland ungdomar har nu äntligen gett resultat. Ungdomsarbetslösheten har sedan 2010 halverats och är nere på 7,5 % i Göteborg, vilket är rekordlågt. I Göteborg är ungdomsarbetslösheten mycket lägre än i övriga landet, något som gör mig mycket stolt.

Enligt SCB:s senaste rapport fortsätter arbetslösheten att pressas tillbaka, vilket är mycket glädjande eftersom att jag i likhet med alla andra göteborgare har betraktat arbetslösheten bland unga i Göteborg som ett stort problem. År 2010 var hela 16 % av de unga i Göteborg arbetslösa för att de inte gavs jämlika förutsättningar att få riktiga och viktiga jobb. Det bidrog i sin tur till att de unga som redan stod långt från arbetsmarknaden hamnade ännu längre ifrån arbetsmarknaden och blev ännu sämre rustade för att få sitt första jobb och komma in på arbetsmarknaden. Det tycker jag som socialdemokrat är mycket problematiskt.

Den höga arbetslösheten bland ungdomar beror till stor del på att den borgerligt ledda ledningen prioriterade ofinansierade skattesänkningar framför ambitiösa satsningar för att på riktigt bekämpa arbetslösheten och rusta unga människor bättre för att ta steget in på arbetsmarknaden. De borgerliga regeringsåren slog hårt mot ungdomar, och då särskilt mot utrikesfödda ungdomar.

Jag tror att segregationen och ojämlikheten bara kan bekämpas om vi bekämpar arbetslösheten. Det är möjligt att skapa framtidstro och ett jämlikt Göteborg, om alla som kan jobba, jobbar. Därför har det varit prioriterat för oss att rusta unga bättre för att de ska kunna få sina första jobb och därmed ta steget in på arbetsmarknaden. När vi tillsammans med Miljöpartiet tog över makten blev därför vårt politiska mål att enträget fortsätta arbeta för att utveckla den svenska modellen genom satsningar på att bekämpa arbetslösheten bland ungdomar från alla slags bakgrunder.

En utav dessa satsningar har för Göteborgs del inneburit att Kompetenscenter har öppnat på både Hisingen och i Frölunda. På Kompetenscenter får hundratals göteborgare hjälp med att få sina individuella förmågor matchade med de bristyrken som finns på arbetsmarknaden. Nu genomförs dessutom ett stegvist jobb-och kunskapslyft för de unga som fortfarande står långt ifrån arbetsmarknaden, det är enligt mig nödvändiga satsningar för att bekämpa arbetslösheten.

Vårt arbete för minskad arbetslöshet bland ungdomar har nu äntligen gett resultat. Ungdomsarbetslösheten har sedan 2010 halverats och är nere på 7,5 % i Göteborg, vilket är rekordlågt. I Göteborg är ungdomsarbetslösheten mycket lägre än i övriga landet, något som gör mig mycket stolt. Dessutom kommer fler och fler ungdomar in i arbete hela tiden, vilket gör att siffrorna fortsätter sjunka. Vårt ambitiösa arbete för minskad arbetslöshet bland unga slutar dock inte här, vi kommer fortsätta jobba hårt för att alla ungdomar som kan jobba ska få komma i arbete. Jag är övertygad om att framtidstro och trygghet bara kan skapas om arbetslösheten bekämpas.

Det är en åsikt som inte delas av borgarna. Genom gigantiska skattesänkarambitioner har de i sin vårbudget gjort tydligt att de inte kommer prioritera att bekämpa arbetslösheten, varken bland de unga eller bland människor som av andra anledningar står långt från arbetsmarknaden. Borgarnas skattesänkningar skulle leda till att den svenska modellen avvecklades och att trygghet och framtidstro bortprioriterades. Jag tror på att utveckla den svenska modellen, för att skapa framtidstro och trygghet. Det kan vi bara göra genom fortsatta ambitiösa satsningar på åtgärder som bekämpar arbetslösheten.

 

facebook Twitter Email