Marina Johanssons julkrönika över året i Göteborg

2015 har varit ett händelserikt år i stadens historia. Göteborg befinner sig mitt i en snabb och omvälvande utveckling, på många olika områden. Den fråga som kommit att prägla allt mer av stadens verksamhet under året är naturligtvis den pågående flyktingkrisen. Här har stadens medarbetare och göteborgarna ställt upp på ett fantastiskt sätt. Många duktiga och engagerade människor har arbetat långa dagar och nätter med att skapa ett värdigt mottagande för de nyanlända. Såväl i förvaltning som i frivilligorganisationer är det många som länge slitit på den yttersta gränsen av sin kapacitet. Det vittnar om en otroligt stark pliktkänsla och ett genuint humanitärt engagemang. Jag är mycket stolt över att vår stad har sådana engagerade och kunniga medarbetare och ett så starkt civilsamhälle och ideell sektor. Att staden och frivilligorganisationerna kunnat klara mottagandet trots påfrestningarna är imponerande. Ett långsiktigt hållbart mottagande kräver dock ett större statligt ansvarstagande. De extramedel som regeringen skjuter till är en bra början, i likhet med den lagstiftning för ett mer solidariskt kommunalt mottagande som förbereds. Precis som alla länder i EU behöver ta ansvar så är det hög tid att alla kommuner i Sverige gör det.

Vi har också fortsatt med nödbiståndet till utsatta EU-medborgare. Det är ett arbete som inte varit möjligt utan den ideella sektorn. Under året har kontakter med representanter för hemländerna tagits för att hitta mer långsiktiga lösningar på den utsatthet som tvingar hit människor för att tigga.

De fruktansvärda händelserna i Paris och Trollhättan har visat hur viktig kampen för demokrati och mot den våldsbejakande extremismen är. Göteborg har under lång tid arbetat strategiskt med frågan och tillsatte under året en samordningsfunktion för att systematisera och koordinera stadens insatser. Två särskilda samordnare har anställts och en plan mot våldsbejakande extremism har nu tagits fram som komplement till den strategi som staden tog i mars. Nyligen utsågs vi av den nationella samordnaren till en av fyra pilotkommuner som kommer att inrätta särskilda kunskapshus mot extremism.

Staden har också intensifierat sina insatser mot gängkriminaliteten, i nära samarbete med polisen. Antalet skjutningar har minskat kraftigt under året men antalet mord har ökat. Det finns en hård kärna av samvetslösa brottslingar som är beredda att mörda oskyldiga i sin kamp om revir för narkotikaförsäljning. Särskilt attentatet på Vårväderstorget chockade oss alla i sin brutalitet och omänsklighet. Gängkriminaliteten är ett nationellt problem och staten måste ta sitt ansvar för att polisen får rimliga resurser att spåra och lagföra dessa brottslingar. Det är också helt nödvändigt med betydligt hårdare vapenlagar och bättre möjligheter att hindra införsel och handel med illegala vapen. Även om brottsligheten i Göteborg generellt har minskat under senare år så har otryggheten ökat. För att stärka trygghetsarbetet så kommer nu staden och polisen, genom ett gemensamt åtagande, att använda Trygg i Angered-modellen i hela staden.

En långsiktig lösning på våra sociala utmaningar kräver ett omfattande arbete för minskad segregation och ökad jämlikhet. Staden gör redan idag mycket men genom att effektivisera insatserna kan vi göra ännu mer, ännu bättre. Därför har vi under året inlett arbetet med Jämlikt Göteborg, där vi utifrån forskning och beprövad erfarenhet kommer att samordna och systematisera stadens insatser för att öka jämlikheten. Fyra fokusområden kommer att stå i centrum för arbetet. De kanske viktigaste fokusområdena är att ge alla barn en god start i livet och fortsatta goda förutsättningar under skoltiden. Forskningen visar att de första åren har en helt avgörande betydelse.  Göteborg har varit tidigt ute med att låta barnperspektivet prägla all verksamhet i staden, det är ett arbete vi kommer att fortsätta och förstärka. Men även här krävs ett ökat statligt ansvarstagande. Under lång tid har sociala kostnader vältrats över från stat till kommun. Ett jämlikt samhälle förutsätter en återupprustning av statens resurser efter den borgerliga regeringens ansvarslösa nedrustning.

Det tredje fokusområdet för Jämlikt Göteborg handlar om att skapa förutsättningar för arbete. För att upprätthålla vår gemensamma välfärd krävs att alla som kan arbeta också får möjlighet att göra det. Sysselsättningen i Göteborg har ökat kraftigt under senare år och är nu i nivå med Stockholm. Vår arbetsmarknad har stärkts genom en förädling av industrin och en växande tjänstesektor. Det är en mycket positiv utveckling och ett gott betyg för staden.

Det fjärde fokusområdet handlar om att skapa hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer. Det mest grundläggande i det är förstås att människor har någonstans att bo. Bostadsbyggandet är nu det största sedan miljonprogrammet men det är ändå svårt att hålla jämna steg med utvecklingen. Göteborg kommer att växa kraftigt under kommande år, innerstaden kommer att utvidgas och hela staden kommer att förtätas så att fler får närmare till stadsliv och service. Den växande storstaden och arbetsmarknadsregionen förutsätter också ett mer hållbart resande, vilket möjliggörs av de många satsningarna i det Västsvenska paketet.

Göteborg är en oerhört populär stad både att besöka och att bo i. Det är inte förvånande att nio av tio göteborgare säger att de trivs med livet. Men det är också en omvälvande tid vi lever i och därför är det naturligt att många kan känna oro över hur det ska bli. Utmaningarna för Göteborg är stora men möjligheterna ännu större. Sammantaget så tyder det mesta på att vi har våra bästa dagar framför oss. Om vi alla hjälps åt så kommer Göteborg att bli en bättre, mer hållbar och jämlik stad att leva i. Ett bättre nyårslöfte än så har jag svårt att tänka mig.

God Jul och Gott Nytt År!

facebook Twitter Email