Linnarsson: Vallöften för en jämlik sjukvård

?För mig som socialdemokrat är det viktigt att sjukvård alltid fördelas efter den enskildes behov ? säger Håkan Linnarsson, kandidat i regionvalet för Göteborg. ?Därför säger jag nej till fortsatta privatiseringar och marknadslösningar i sjukvården. Vård måste styras utifrån behov, inte tjockleken på plånboken!?

?De socialdemokratiska nationella sjukvårdsvallöftena som idag presenteras kommer att göra skillnad för oss göteborgare. Det behövs mer resurser till sjukvården, inte fler stora ofinansierade skattesänkningar.?

Socialdemokratiska sjukvårdsvallöften:
– Jämlik vård efter behov ? slut på privatiseringslinjen.
–  Löfte till alla cancerpatienter ? behandling inom fyra veckor.
– Vårdkontrakt ? ökat inflytande för patienterna.
– Fler specialistutbildade ? modell för studielön

—————

Debattartikel med Socialdemokratiska sjukvårdsvallöften publicerad på DN debatt 17 juni 2014 med bl a Stefan Löfven:

Svensk hälso- och sjukvård håller en internationellt sett hög medicinsk kvalitet. Vi svenskar framhåller ofta hälso- och sjukvården som den del av vårt välfärdssamhälle som vi uppskattar mest. Men under de senaste åren har kritiken och missnöjet vuxit. På flera håll i landet brottas sjukvården med allvarliga problem. I exempelvis Stockholmsområdet och i Uppsala län oroar sig dagligen gravida kvinnor över att inte få plats på BB. I Skåne är bristen på vårdplatser så omfattande att patientsäkerheten hotas. På allt fler akutmottagningar runt omkring i landet tvingas sjuka att vänta i flera timmar på hjälp. Inför sommaren blir det extra tydligt att det har utbildats alldeles för få medarbetare till sjukvården de senaste åren.

I den nationella sjukvårdsdebatten hörs därtill allt fler kritiska röster mot den marknadsanpassning av sjukvården som skett. Det finns flera exempel på hur så kallade kundvalssystem inneburit att den sammanhängande vården har blivit allt mer splittrad. Många, inte minst inom professionen, vänder sig mot den här formen av privatisering som har flyttat fokus från patienterna till administration och prislistor. Allt färre tror att marknadskrafterna kan lösa utmaningarna för sjukvården och allt fler vill stoppa vinstjakten i välfärden.

Inför höstens val söker vi socialdemokrater väljarnas förtroende att ta svensk hälso- och sjukvård ut ur dagens hårt pressade situation. Vår strävan är att Sverige ska ha en sjukvård av absolut världsklass. På kort sikt krävs det snabba åtgärder. Det behövs insatser som lättar på det höga trycket och den höga arbetsbelastningen på akutmottagningar och vårdavdelningar. Ansvaret och skyldigheten att lösa situationen måste tas av oss förtroendevalda i de berörda landstingen och regionerna, men det kräver också statens aktiva medverkan. En fungerande vård måste gå före fler stora ofinansierade skattesänkningar.

Får vi en socialdemokratisk regering kommer resurserna till sjukvården att öka, till en början med två miljarder kronor extra för att höja kvaliteten och öka personalstyrkan. Detta är en helt annan prioritering än vad regeringen gör. I vårpropositionen meddelade regeringen att sjukvården får nedskärningar med 575 miljoner kronor nästa år. En annan väsentlig skillnad gentemot i dag blir att statsbidraget får styras och fördelas utifrån de regionala förutsättningarna. Utmaningarna och behoven ser som bekant delvis annorlunda ut i glesbygd än i storstäder. Den nuvarande regeringen har fått mani på att utforma specialdestinerade och tidsbegränsade småsatsningar som har visat sig vara ineffektiva och skapat en kortsiktig projektsjuka i vården.

Men för att på allvar ta itu med bristerna inom sjukvården och säkerställa att sjukvården i framtiden är en framtidsbransch krävs det också mer långsiktiga insatser. Det krävs ett omfattande kunskapslyft för att klara morgondagens omfattande rekryteringsbehov och att medarbetarnas kompetens verkligen används på rätt sätt. Under många år har sjukvårdens medarbetare tvingats att bli allt mer av byråkrater och den totala tiden med patienter har minskat. Vi vill därför starta ett omfattande arbete i syfte att låta proffsen få vara proffs. Mer tid ska ägnas åt patienterna. Rätt vårdadministration ska ske på rätt slags nivå. Alla yrkesgrupper behövs och ska få möjlighet att göra det de är bäst på.

Vi vill också utveckla en strategi för att göra den svenska sjukvården mer forsknings- och innovationsinriktad. Under de borgerliga regeringsåren har var fjärde klinisk prövning i sjukvården lämnat landet. Det betyder att svensk vård, vårdpersonal och patienter, har gått miste om de stora fördelar som finns i en kunskapsdriven vård. Sjukvården måste satsa på forskning och utveckling som ger effektivare behandlingsmetoder, ny medicinsk teknik och ökad patientsäkerhet. Socialdemokratiskt ledda Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att skapa ett dynamiskt samarbete mellan sjukvården och life science-branschen. Deras samarbete är ett ledande exempel på hur samhälle och näringsliv kan samspela.

Vi socialdemokrater i alla landsting och regioner vill sätta en ny agenda för vilka prioriteringar som ska göras av sjukvårdshuvudmännen. I dag, tisdag, presenterar Socialdemokraterna i 21 landsting och regioner fyra gemensamma vallöften som gäller i samtliga landsting och regioner. Löftena spänner över fyra konkreta områden som alla är viktiga delar för att svensk hälso- och sjukvård ska återfå medborgarnas fulla förtroende.

1. Jämlik vård efter behov ? slut på privatiseringslinjen.
Vi vill sätta stopp för den privatiseringslinje som moderaterna driver. Privatiseringslinjen har handlat om hur privata försäkringspatienter ska kunna betala för att få gräddfiler in i sjukvården, om utförsäljning av sjukhus och ersättningsmodeller som inte tar hänsyn till patienternas vårdbehov.

Vi socialdemokrater har en grundläggande princip som vi kallar för sjukvårdens solidaritetslinje: Vården ska alltid fördelas efter den enskildes behov, aldrig styras av plånbokens storlek. Får vi väljarnas förtroende ska vi se till att denna solidaritetslinje efterlevs i exempelvis landstingens ersättningssystem inom primärvården.

2. Löfte till alla cancerpatienter ? behandling inom fyra veckor.
Svensk cancersjukvård är världsledande, men inom flera cancerformer är väntetiderna oacceptabelt långa. Ovissheten och bristen på besked skapar en stor otrygghet för de patienter som drabbas. Socialdemokrater i alla landsting och regioner går till val på att garantera alla patienter behandling inom fyra veckor efter remiss.

3 .Vårdkontrakt ? ökat inflytande för patienterna.
Dagens vårdgaranti är otillräcklig. Vi går därför till val på att sjukvården ska införa vårdkontrakt/vårdöverenskommelser som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Individen ska kunna påverka och ha information om hela vårdkedjan. Sjukvårdens tillgänglighet behöver öka för att på sikt bli helt köfri.

4. Fler specialistutbildade ? modell för studielön.
Personalens kompetens avgör vårdens kvalitet och det krävs allt fler specialistutbildade inom sjukvården. I dag råder det stora olikheter i landet när det gäller villkor för sjuksköterskor och undersköterskor som vill studera till specialist. De flesta får betala sina studier själva. Vårt vallöfte är att skapa en modell för alla landsting med studielön inom de områden där behoven är som störst.

Vi socialdemokrater kommer ta ansvar för att säkerställa ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården bland allmänheten. Det kräver att mer resurser till sjukvården får gå före fler stora ofinansierade skattesänkningar.

 

Stefan Löfven (S), partiledare; Lena Hallengren (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott; Kalle Sandström (S), landstingsstyrelsens ordförande, Blekinge; Inga-Lill Persson (S), landstingsstyrelsens ordförande, Dalarna; Åke Svensson (S), regionstyrelsens ordförande, Gotland; Eva Tjernström (S), landstingsstyrelsens ordförande, Gävleborg; Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), oppositionsregionråd, Halland; Harriet Jorderud (S), landstingsstyrelsens ordförande, Jämtland; Carina Ödebrink (S), oppositionslandstingsråd, Jönköping; Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande, Kalmar; Anna Fransson (S), oppositionslandstingsråd, Kronoberg; Kent Ögren (S), landstingsstyrelsens ordförande, Norrbotten; Henrik Fritzon (S), oppositionsregionråd, Skåne; Ingrid Lennervald (S), vice ordförande sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och landsting; Helene Hellmark Knutsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholm; Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordförande, Sörmland; Börje Wennberg (S), oppositionslandstingsråd, Uppsala; Ulric Andersson (S), oppositionslandstingsråd, Värmland; Peter Olofsson (S), landstingsstyrelsens ordförande, Västerbotten; Elisabeth Strömquist (S), oppositionsråd, Västernorrland; Denise Norström (S), ordförande i landstingsstyrelsen, Västmanland; Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande, Västra Götaland; Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordförande i landstingsstyrelsen, Örebro; Mats Johansson (S), oppositionslandstingsråd, Östergötland

 

 

facebook Twitter Email