Kompetenscenter & flexication får fler i arbete

Kompetenscenter och Flexication

 Jobben är grunden för den svenska modellen och för vår generella välfärd. I Göteborg går många människor utan den trygghet och värdighet som ett arbete ger. För att komma åt arbetslösheten är en av nycklarna att utbilda människor inom bristyrken. 

Nedan följer två exempel på modeller som Göteborg aktivt arbetar med.

Kompetenscenter

Nyanlända, ungdomar med bristande gymnasieutbildning och personer med funktionsnedsättning är exempel på grupper som vi inom staden särskilt riktar insatser till. 

Detta kan vi göra via våra Kompetenscenter vilka fungerar som ett nav för stadens arbetsmarknadsinsatser.
Målgruppen är personer som har behov av stöd för att bli självförsörjande och som med en målinriktad och tidsbegränsad insats, t.ex. praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, kan komma i arbete eller tillgodogöra sig utbildning inom 6-18 månader.
Inom KC:s verksamhet kommer ett individualiserat stöd erbjudas för deltagarna och en nära samverkan kommer att ske med Arbetsförmedlingen, sociala företag, arbetsmarknadens parter m,fl.
Verksamheten finns nu baserad i Östra Göteborg och under året kommer ytterligare tre Kompetenscenter att etableras i Angered, Västra Frölunda och på Hisingen. Förändringen leder till att den arbetssökande hittar alla viktiga instanser på samma plats. Det ska vara enkelt att söka jobb och ta vara på människors kompetens och vilja.

Flexication

I denna modell riktar man sig i huvudsak till dem som har en relativt kort utbildning med sig.
Detta är ett arbetssätt där man utgår från individens kompetensnivå och tillför de delar som krävs för att nå önskad nivå utifrån vad som efterfrågas från arbetsgivaren. Man kan alltså plocka utvalda kurser och sätta samman dem i ett paket som är anpassat till det behov som efterfrågas. Fördelen är att man betydligt snabbare kan svara upp med matchningen.
Detta har varit speciellt lyckat gentemot fordonsindustrin och i synnerhet mot Volvo Cars.
Genom att förse över 440 personer med den kompetens de saknat har de blivit anställningsbara och fått ett arbete.
Detta är ett lyckat exempel på samverkan mellan staden och näringslivet.
Göteborg blir mer jämlikt när fler människor kommer i arbete.

Dario Espiga (S)
kommunalråd 

facebook Twitter Email