Kommentarer om migrationsbeslut

Foto: Tomislav Stjepic, MigrationsverketSverige och Europa står mitt i en enorm uppgift att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en trygg tillvaro. I detta allvarliga läge har regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna enats kring nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända. Syftet med insatserna är att skapa ordning och reda i mottagandet och en bättre etablering.

—–
Se också debattartikeln Migrationsöverenskommelsen är bra för Göteborg. Hela överenskommelsen finns här (pdf).
—– 

Anna Johansson, partidistriktets ordförande
Sverige har en svår parlamentarisk situation. Vi lever i en tid där krig och förtyck breder ut sig i vår omvärld. Därför är jag stolt att tillhöra ett land där alla demokratiska partier är överens om att vi vill hjälpa till. Vi vill värma asylrätten och det är nu vi prövas.

Antalet människor som flyr till Sverige har ökat dramatiskt under de senaste månaderna och den utvecklingen förväntas fortsätta. Att i detta allvarliga läge lyckas lägga partipolitiska splittringar åt sidan för att enas om nödvändiga insatser för Sverige är starkt och absolut nödvändigt.

Det är också utmärkt att det nu finns en bred majoritet i riksdagen som ställer sig bakom förslaget att alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet. Det är på tiden att också de välbärgade kommunerna såsom Täby, Danderyd och Vellinge tar sitt ansvar för vårt gemensamma samhällsbygge.

Jag välkomnar också stärkta resurser på över tio miljarder kronor till kommunerna redan nu i höst. Det krävs för att allt det fantastiska arbete som bedrivs ska få fortsätta.

Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande
En bred politisk överenskommelse om migrationen har äntligen slutits mellan regeringen Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Vägen dit har varit ett givande, tagande och kompromissande i enskilda sakfrågor. Vi har nu en stark parlamentarisk grund för de åtgärder som ska vidtas, detta innebär arbetsro, långsiktighet och ordning och reda i flyktingmottagandet.

Sverige ska stå upp för asylrätten. I tider av kris är den som viktigast. Den som flyr från krig och förtryck ska kunna få skydd i Sverige. För mig handlar denna överenskommelse om att långsiktig värna asylrätten och att ta ansvar för att de som söker sig till Sverige ska ges så goda förutsättningar som möjligt att bygga ett värdigt liv. Det är bra för Sverige. 

Det är positivt att överenskommelsen innebär att ingen kommun kan ställa sig vid sidan om och inte ta emot flyktingar. Hela landet ska vara med och ta ansvar för det vi åtagit oss. Förslaget om stärkta resurser till landets kommuner innebär för Göteborgs del minst en halv miljard kronor. Det är välbehövligt och bra. Att civilsamhället får nödvändiga förstärkningar underlättar deras viktiga arbete.

Antalet människor som flyr till Sverige har ökat dramatiskt under de senaste veckorna och månaderna och beräknas fortsätta att öka. Därför handlar överenskommelsen till stor del också om etableringsfrågorna. Viktiga steg för att lätta på regler kring bostadsbyggande, krav på utbildning, arbetsmarknadsåtgärder har tagits och det välkomnar jag som kommunpolitiker.

Jag är övertygad om att vi gemensamt klarar den här ansträngande situationen men det kräver samarbete och i dessa frågor får det bästa aldrig bli det godas fiende. Jag tror på Sverige och jag tror på Göteborg.

Mattias Jonsson, riksdagsledamot
I överenskommelsen tar staten ansvar för kommunernas kostnader för flyktingmottagande. Det är viktigt och nödvändigt. Och kommunerna får pengar redan för 2015. Totalt föreslås satsningen på tio miljarder kronor, varav cirka 200 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer. Det skulle motsvara för Göteborgs stad minst 500 miljoner kronor extra för 2015.

Det också  viktigt att asylsökande själva i högre utsträckning bidrar till mottagandet och till etableringsprocessen. Sysslolöshet ska motverkas och svenskundervisning ska ges redan under asyltiden liksom en obligatorisk samhällsorientering. Det skapar ännu bättre möjligheter att komma in i samhället. 

Linus Glanzelius, ordförande SSU Göteborg
En förhandling innebär att ge och ta. Vissa delar tar emot. Men andra delar är bättre. Det är positivt att alla kommuner ska hjälpas åt och ta emot de människor som flytt för sina liv från krig och förföljelse och nu söker en fristad och framtid i Sverige. Just nu finns det 10 000 personer i Sverige som har fått uppehållstillstånd och bara väntar på att få komma till en kommun och påbörja sitt nya liv. Överlag tycker jag att Sverige behöver mer breda överenskommelser.

Johan Büser, riksdagsledamot
En viktig del av överenskommelsen är att alla kommuner nu ska ta emot asylsökande. Ska Sverige predika i Bryssel att EU behöver en omfördelningsmekanism som rättvisare fördelar antalet flyktingar mellan medlemsländerna bör rimligtvis samma princip innefatta Sveriges kommuner. Lika orimligt att en del länder vägrat ta emot flyktingar är det att kommuner som Göteborg har axlat ett stort ansvar samtidigt som andra kommuner totalt avskrivit sig något som helst ansvar. Dessutom har det ofta varit de mer välbärgade och förmögna kommunerna som inte har hjälpt till.

Gunilla Carlsson, riksdagsledamot
Det är bra att friskolor i överenskommelsen ska ges samma möjligheter som kommunala skolor att ta emot asylsökande och nyanlända elever. Kommuner ska till större del kunna placera elever i andra skolor än de närliggande. Det är också viktigt att den lärarkompetens som finns bland dem som kommer till Sverige ska tillvaratas. Nyanlända med yrkesbakgrund som lärare ska, i de ämnen som de är utbildade för, kunna undervisa elever som talar samma språk.

För att nyanlända snabbare ska komma i arbete lyfter överenskommelsen fram att det är av stor vikt att kunna ge möjligheter att kombinera arbetslivserfarenhet och utbildning. Den befintliga modellen med YA-jobb bör därför utvidgas till att också kunna omfatta nyanlända. I överenskommelsen framgår också att YA-jobb bör även utvidgas till att gälla arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal. För mig är det en förutsättning att villkoren för den anställde motsvarar kollektivavtalsnivå.

Shadiye Heydari, riksdagsledamot
Det behöver byggas mer bostäder. I budgetpropositionen för 2016 finns stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. på 1,85, miljarder kronor. Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner som bidrar till ökat bostadsbyggande. Överenskommelsen ger möjligheter att rikta pengar till kommuner som bygger bostäder och tar emot nyanlända flyktingar. Det tycker jag är en klok prioritering.

Fler bostäder behöver fram snabbt. Därför är det väldigt bra att överenskommelsen säger att tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras, så att mer kan byggas snabbt.

.

facebook Twitter Email