Kandidatpresentationer

Valberedningen har bett samtliga fem kandidater till ordförande i partidistriktet skriva ner ca 1000 tecken på vad man tycker är viktigt om man skulle bli vald till ordförande. Vi tycker det är angeläget att våra medlemmar får kunskap om vad de olika kandidaterna står för. Nedan följer deras egna presentation.

Kerstin Alnebratt

Vi har förlorat väljare och medlemmar för att vi inte haft en politik som lett till verklig förändring i människors vardag, men också för att vi varit slutna och svåra att påverka. Beslut om politik och positioner har legat i händerna på alltför få. Vi har tappat det politiska initiativet och det är svårt att hitta in och hem i den göteborgska socialdemokratin. För att åter bli en kraft att räkna med måste vi utveckla politik som får genomslag och leder till förändring som märks. Även i svåra parlamentariska lägen måste vi bygga samarbeten som leder till inflytande och möjlighet att få genomslag för våra förslag. Vi måste öppna organisationen. Folkrörelsearbetet är avgörande liksom att fler får vara med och forma politiken. Det gäller internt – som medlem måste man kunna påverka – men också externt. Genom lokal närvaro och genuin nyfikenhet på hur andra tänker får vi legitimitet, men också del av andras kunskap och erfarenhet, vilket krävs för att forma politik för framtiden. Slutligen måste vi läka såren. Ledande företrädare måste agera öppet och transparent, våga bli utmanade. Vi ska vara ett parti där de politiska åsiktsskillnaderna ligger till grund för riktiga samtal om vart vi ska och skapar en livfull rörelse där många deltar.
__________________________________________________

Johan Büser

DAGS ATT BYGGA FOLKRÖRELSEN FÖR FRAMTIDEN
Jag har tackat ja till förtroendet att nomineras till partidistriktsordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.
Vi har en lång resa framför oss. Vägen framåt handlar om att göra upp med gamla strukturer, decentralisera organisationen och ge mer makt åt den enskilda medlemmen. Det handlar om att samla, skola, påverka och mer än något annat bli många fler än vi är idag. Från mitt organisatoriska ledarskap har jag fått erfara hur viktigt antal är i en folkrörelse. Glöden och bredden i vår rörelse kombinerat med livskunskapen i vår medlemskår är vår största tillgång. Valet 2022 vinner vi bara om göteborgarna har förtroende för vår förmåga att bryta segregationen och skapa trygghet. Förnyelse innebär för mig en organisation som ligger närmare medlemmarna med ett tydligt ansvarsutkrävande gentemot de som bär vårt förtroende. Jag vill också vara en del av partidistriktets förnyelse genom ett starkt fokus på att bygga fler föreningar. Du, jag och alla vi tillsammans spelar en viktig roll i vår facklig-politiska folkrörelse. Uppväxt i Småland med föräldrar med arbetarbakgrund har jag båda fötterna på jorden och är inte rädd för att arbeta hårt. Med mina snart 20 år i arbetarrörelsens tjänst är jag van att ta ansvar i ledarroller för vår organisation i med- och i motgång. Jag älskar att vara ute och besöka föreningar och träffa medborgare aktivt, och det har jag gjort länge i praktiken. Jag kommer att lägga den tid och kraft på partiorganisationen som krävs. Jag finns naturligtvis tillgänglig om så önskas för att berätta mer om mina tankar och om min syn på ledarskap.
Vi ses!
__________________________________________________

Mattias Jonsson

Mattias Jonsson
Vårt parti behöver byggas starkt och det gör vi tillsammans!
Efter en turbulent tid behöver vi samlas och enas om en färdriktning framåt som brett förankras hos våra medlemmar.
Självklart inser jag att det måste få ta tid att läka men målet för mig är att nya som äldre medlemmar ska känna glädje och lust att engagera sig. Känna stolthet för vårt parti och för det samhällsbygge vi står för. Jag vill bidra med ett inkluderade ledarskap som entusiasmerar fler att vara med och ta ansvar för utvecklingen av vårt parti. Jag inser att vi har utmaningar också långsiktigt. Jag tycker den facklig-politiska samverkan behöver stärkas. Det är till gagn för både facket och partiet. Jag tycker vi ska upprätta nya rutiner mellan våra olika politiska nivåer ihop med partidistriktet. Jag ser också behovet av att bygga våra partiföreningar starkare med det stöd som krävs från partidistriktet. Där bör den nyligen beslutade verksamhetsstrategin implementeras för ökat mandat till föreningarna för vi måste bli relevanta och finnas i göteborgarnas vardag för att vinna tillbaka förtroendet igen. Likaså ska kongressbeslutet kunna följas upp bättre, nya sätt att få gehör för politiska idéer komma på plats.

Själv känner jag mig fullt redo att axla uppdraget som partidistriktets ordförande.
De senaste fem åren har jag haft förmånen att sitta ordförande för det kommunala stadsutvecklingsbolaget Älvstranden utveckling som jag tog över i en mycket turbulent tid med svag ekonomi, lågt medarbetar index och stor kritik från revisorerna, som idag vänt till stabil ekonomi och utlånande från revisorerna att bolaget antagligen är stadens mest välskötta. Medarbetarna har nu stor nöjdhet vilket är mycket glädjande så klart. Jag är uppvuxen i Lysekil där jag började mina politiska uppdrag som ordförande i SSU och fullmäktige från-94.
Varit IF Metalls ordförande på Volvo i Uddevalla under fem år under stora utmaningar med stora förändringar. Har också varit ordförande i IF Metalls socialdemokratiska förening i Göteborg. Sedan 2010 är jag tjänstledig som ombudsman på IF Metall för uppdraget som riksdagsledamot där jag sitter i Näringsutskottet. Jag är 44 år, bor i Kviberg och har en dotter på tio år. Partiet är brett. Våra sidoorganisationer, fackliga kamrater, våra unga i SSU och GSHF. Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi förändra och få tillbaka göteborgarnas förtroende.
__________________________________________________

Patrick Gladh

Det är min fulla övertygelse att socialdemokratin bär på svaren kring de stora samhällsutmaningarna och är garanten för strävan till ett jämlikt samhälle. Men om vi ska bli lika relevanta i väljarnas ögon som vi en gång var och bryta de vikande opinionssiffrorna så har vi en rad utmaningar att tackla hos oss själva. Vi måste ta hand om varandra efter den senaste tidens stormar som blåst igenom vårt parti. Alla behövs och alla måste vara trygga i att man har en viktig roll i arbetet för att forma det samhälle vi vill ha. Vi måste stärka medlemskapets värde. Politik ska inte dikteras av få och accepteras av många. Politik är något som formas av medlemmar och utförs av våra folkvalda. Vi måste öppna upp för nya föreningsformer och mötesplatser. Genom intresseföreningar, digitala mötesformer och nätverkande med civilsamhällets organisationer kan vi öka det politiska intresset. Vi måste bli flera. De goda idéerna uppstår när människor möts på lika villkor i utforskande samtal. Vi måste ge fler möjligheten att delta i detta samtal. Oavsett kön eller bakgrund ska du känna dig välkommen och nyfiken på Socialdemokraterna och den samhällsförändring som du kan vara en del av.
__________________________________________________

Per Tenggren

Socialdemokratins unika mål är att förändra samhället för mer jämlikhet och utveckling. Men förtroendet för vårt parti har minskat. Vi måste förändra våra arbetssätt och stärka vår trovärdighet. Det är en utmaning vi bara klarar om vi alla arbetar tillsammans.
Jag vill starta ett förnyelsearbete som ger medlemmarna bättre möjligheter att sätta sig in i och påverka politiska frågor, alltifrån lokala till globala utmaningar. Det stärker vår Socialdemokratiska identitet i en tid som präglas av politiska kompromisser. Jag tror det är särskilt viktigt på arbetsplatserna. Vi behöver förnya folkrörelsen för både nya och gamla medlemmar och stärka vår roll i det samhällsförändrande arbetet. Då blir det också lättare att prata politik med jobbarkompisar och grannar, på nätet eller på torgen. Under lång tid har jag arbetat med att utveckla nya effektiva metoder för att öka medlemmars delaktighet. Senast som gruppordförande i regionfullmäktige. Jag är fackklubbsordförande och har lång erfarenhet av att leda förändringsarbete. Jag har ett brett kontaktnät i partiet och civilsamhället både i Västsverige och riket. Tillsammans med styrelsen och alla medlemmar vill jag ge Socialdemokraterna en nystart i Göteborg.
__________________________________________________

facebook Twitter Email