Jonas Attenius (S) om krisuppgörelsen med styret

Jonas Attenius (S), gruppledare i kommunstyrelsen, kommenterar den temporära krisuppgörelse för att hantera coronapandemin och dess konsekvenser som presenterades under fredagen. Krisuppgörelsen gäller till den 1 juli.

Coronaviruset slår mot hela samhället, och det är hela samhällets ansvar att göra allt vi kan för att minska smittspridningen och dess konsekvenser. Vi har redan bett folk göra stora uppoffringar för sig själva, för sina medmänniskor och för sitt land. Fler svåra beslut är att vänta. Då är det inte tid för splittring och långdragen konflikt – utan tid att samlas för samhällets bästa, både nationellt och lokalt.

Välfärden, och särskilt äldreomsorgen, hade en akut personalbrist redan före coronautbrottet, och nu är läget kritiskt. Otaliga göteborgare är oroliga för sin egen försörjning och i många fall även för hela sin framtid. Många har redan blivit av med jobbet. Våra äldre och många andra människor som tillhör riskgrupperna har tvingats att sätta sina liv på paus. Samtidigt har Göteborg ett unikt splittrat parlamentariskt läge, med ett unikt svagt styre. Coronaviruset tar dock ingen hänsyn till parlamentariska lägen. Det är dags att lägga temporärt lägga partipolitiken åt sidan.

Krisen kräver en handlingskraftig majoritet. Socialdemokraterna har åtagit sig att garantera en sådan majoritet. Därför har vi kommit överens med de borgerliga partierna om en temporär krisuppgörelse. Den fastslår Göteborgs prioriteringar under krisen och säkrar stöd för att snabbt driva igenom de beslut som krävs för att minska smittspridningen och skydda människors ekonomi.

De fem partier som ingår denna krisuppgörelse åtar sig att prioritera krisbekämpningen över andra politiska sakfrågor. Följande områden ska prioriteras särskilt högt:
• Begränsa smittspridningen och skydda äldre samt utsatta riskgrupper.
• Kommunens verksamhet ska fortsätta fungera. Stadens prioriteringslista över verksamheter gäller. Särskilt fokus ska läggas på bemanning, rekrytering och arbetsmiljö för att säkerställa göteborgarnas välfärdsbehov och samverkan med vitala samhällsfunktioner.
• Insatser ska göras för att rädda jobb, underlätta för näringslivet och hjälpa företagare. Särskilt fokus ska ligga på stöd till små- och familjeföretagare. Utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser ska genomföras för att stötta arbetslösa till egenförsörjning.
• Staden ska främja trygghet och social sammanhållning i Göteborg. Arbetet ska ske i bred samverkan med aktörer från såväl den offentliga sektorn, civilsamhället och näringslivet. Arbetet mot hedersförtryck, våld i nära relationer och barnfattigdom är prioriterade.
• Skolan ska ha ett fortsatt kunskapsfokus. Om behov uppstår ska resurser och insatser riktas om till de elever som ska få avgångsbetyg.
• Hyresgästernas situation ska beaktas och inga vräkningar ska genomföras till följd av pandemin.

Detta innebär inte att annan politik pausar, eller att vi deltar i något bredare politiskt samarbete eller styre. Den demokratiska debatten måste fortsätta, och vi socialdemokrater kvarstår självklart som fri opposition. Varje dag hanterar vi frågor som inte har med pandemin att göra, men som likväl får konsekvenser på många göteborgares vardag. Vi och styret representerar olika ideologier, olika intressen i samhället, men i frågor som är direkt kopplade till coronapandemin och dess konsekvenser står vi enade för Göteborg.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som gör en insats för att hjälpa våra medmänniskor, inte minst våra äldre och andra personer i riskgruppen. Alla insatser, stora som små, är viktiga nu. Vi kommer ta oss igenom den här krisen, och vi kommer göra det tillsammans – med ett stort mått av socialdemokratisk solidaritet.

Jonas Attenius (S)
Gruppledare i kommunstyrelsen

facebook Twitter Email