Investeringsbudgeten stärker Göteborg

Regeringens investeringsbudget för 2016 har ett tydligt fokus på jobb, utveckling och klimat. Budgeten tacklar de utmaningar vi idag står inför och innehåller satsningar för att ge fler göteborgare möjlighet att jobba, vända skolresultaten och stärka välfärden. Regeringens mål är EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Därför är regeringens nya kunskapslyft och aktiva arbetsmarknadspolitik viktiga steg. Alla som kan, ska också arbeta.

Ett av Socialdemokraternas vallöften var att omedelbart genomföra förbättringar i den svenska skolan. Nu uppfyller vi det löftet. Idag ser elevers förutsättningar väldigt olika ut beroende på var de växer upp och vilken utbildning deras föräldrar har ? inte minst i Göteborg. Lärarens roll ska förstärkas ? inte med ord, utan med handling. Regeringen satsar därför 1,5 miljarder på ett lärarlönelyft för att höja yrkets attraktivitet och ställning samt öka antalet som söker sig till lärarutbildningarna. För Göteborg skulle detta kunna motsvara ungefär 72 miljoner i lärarsatsningar.

En annan viktig satsning i budgeten är den ökade möjligheten till komvux och yrkesvux. Det finns många lediga jobb i Sverige samtidigt som nästan 400 000 är arbetslösa. Vi vill därför skapa fler tillfällen för utbildning och matchning. Det ger människor möjlighet att ta jobb som finns och som växer fram när vi vänder utvecklingen. För Göteborg skulle satsningen kunna innebära att 30 miljoner kronor går direkt till fler platser inom komvux och yrkesvux. Det är en investering i göteborgarnas framtid och vilja att arbeta. En annan viktig åtgärd är den historiska satsningen på solceller, elbussar och elbilar.

Det är viktigt att den som söker vård känner sig trygg och omhändertagen. Regeringen har anslagit en miljard i årets budget till att förstärka sjukvården. För Västsveriges del innebär detta 167 miljoner i ökade anslag för att garantera välfungerande sjukvård. Dessutom slopar vi avgifterna för ungdomars preventivmedel, mammografi och besök i öppenvården för alla över 85 år.

Fler människor i jobb, en bättre skola och stärkt vård är regeringens prioriteringar i årets budget. Vi behöver aktiv politik för att klara framtidsutmaningarna och målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Sverige behöver hopp och framtidstro. Göteborgarnas vardag underlättas av en regering som prioriterar jobb och utveckling. Budgeten möjliggör ett mer jämlikt Göteborg.

Mattias Jonsson (S)

Gunilla Carlsson (S)

Johan Büser (S)

Shadiye Heydari (S)

riksdagsledamöter Göteborg

Publicerad i GP 22/9-15

facebook Twitter Email