Energiomställning skapar nya företag och jobb

Det pågår en revolution på energiområdet som utgör en fantastisk möjlighet för vårt land att skapa nya jobb och tillväxt. I dag är vi i Göteborg för att uppmärksamma den handlingskraft som finns i Sverige för att ställa om vårt energisystem, skriver energiminister Ibrahim Baylan, riksdagsledamot Johan Büser och regionråd Helén Eliasson.

Sverige och världen står inför utmaningar inom klimat- och energiområdet. Vi ska vara ett av de länder som visar att lösningen på energiutmaningen och klimatfrågan inte är en börda, utan en möjlighet. Göteborg och Västra Götalands satsningar är goda exempel på detta. Regionen är bland landets främsta vad det gäller energiomställningen. Länet är till exempel i topp vad gäller installerad vindkraft och har över 300 solcellsinstallationer.

Västra Götalandsregionen och Göteborg visar fortsatt innovationskraft vad det gäller att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta. Vid till exempel Gobigas har Göteborgs stad världens första demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas av restprodukter från skogen, antalet elbilsladdare i staden utökas och i staden finns ElectriCity ? ett samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik.

Samtidigt som vi behöver ställa om till hållbar energi så behöver vi en trygg, säker och konkurrenskraftig energiförsörjning. Det är en förutsättning för ett modernt samhälle. Den svenska energipolitiken ska skapa villkor för denna balans. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering av förnybar energi och smart energianvändning skapas även ny industri, nya exportmöjligheter och nya arbetstillfällen.

Preemanläggning invigs

Ett exempel på detta är Preems nya anläggning för att tillverka fordonsbränslen av förnybara skogsrester, som invigs i dag. Med den nya anläggningen fördubblas produktionskapaciteten vilket innebär att koldioxidutsläppen från svenska transporter minskar med 260 000 ton per år. Investeringen stärker svensk industris konkurrenskraft och kan på sikt innebära goda exportmöjligheter för hållbar och förnybar svenskproducerad drivmedel.

De senaste årtiondena har svensk energidebatt präglats av en diskussion om kärnkraftens vara eller icke vara. Det har varit möjligt eftersom det har funnits en stabil tillgång på el. I dag står vi i ett annat läge. Den nuvarande svenska kärnkraften, som står för drygt 40 procent av vår elproduktion, närmar sig slutet av sin livslängd. Därför är det vår uppgift som politiker att hitta lösningar för att klara energiförsörjningen och industrins konkurrenskraft på lång sikt. Om vi ingenting gör pekar allt på att vi går mot en allvarligare situation.

Tre åtgärder

Regeringen har under året presenterat tre åtgärder för att klara detta:

  • Regeringen har tillsatt en energikommission där samtliga partier i riksdagen deltar. Målet för energikommissionen är att skapa en bred politisk enighet kring Sveriges långsiktiga energipolitik från år 2025 och framåt.
  • Riksdagen sa nyligen ja till regeringens förslag om att stärka den förnybara elproduktionen. Regeringen vill öka Sveriges förnybara elproduktion från 25 till 30 TWh år 2020. 5 TWh är mycket. Det motsvarar Lunds elförsörjning i 50 år. Eller en kärnkraftsreaktor. Dessutom har regeringen i budgeten för 2016 valt att höja stödet till solceller från 50 miljoner per år till 390 miljoner per år. Ökningen av förnybart skapar nya produktionsanläggningar och jobb runt om i Sverige.
  • För det tredje vill vi förlänga den strategiska effektreserven. Effektreserven fungerar som en slags försäkring för att det alltid ska finnas el då behovet är som störst. Vi förlänger den eftersom vi inte kan äventyra industrins eller privatpersonens rätt till stabil elförsörjning.

Slutligen; vi ser inte utmaningarna inom energisektorn som en börda. Sverige ska vara ett land som visar att lösningen på energiutmaningen och klimatfrågan är en fantastisk möjlighet för ökad hållbar tillväxt.

Ibrahim Baylan (S)
energiminister

Johan Büser (S)
riksdagsledamot för Göteborg

Helén Eliasson (S)
gruppledare i regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

 

Tidigare publicerad på GP debatt 151124

.

 

 

 

facebook Twitter Email