En mänsklig och trygg stad för alla

Genom tillfälliga bostäder för nyanlända vill vi motverka segregation och göra Göteborg mer jämlikt. I dag finns frågetecken om de föreslagna platserna. Vi kommer därför att föreslå en extra genomlysning av dessa platser och att utreda fler alternativa platser, skriver bland andra Jahja Zeqiraj (S), ordförande i Fastighetsnämnden, på GP Debatt.

Vi ser just nu ett händelseförlopp i vår nära omvärld som är unikt i vår tid och påverkar tillvaron lång tid framöver. För dem som flyr från krig och förtryck är bostadssituationen akut. Hittills har många nya svenskar fått bostäder i delar av staden, men med 250 000 i asylprocessen i Sverige krävs ett större grepp i kommunerna. Genom tillfälliga bostäder för nyanlända vill vi motverka segregation och göra Göteborg mer jämlikt.

 Vi vet av forskning att ett samhälle som utjämnar människors livsvillkor är bättre för alla, inte bara för dem som har det sämst. Ett samhälle där människor med olika sociala och ekonomiska bakgrunder möts blir tryggare och starkare.

Temporära bostäder

Nu är byggtakten för bostäder högre än på 40 år. När det gäller bostäder för nyanlända har staden från första början styrts av att det behövs flera boendelösningar. Förslaget om temporära bostäder på tolv platser är ett sätt att snabbare möta det bostadsbehov som finns på både kort och lång sikt, för alla grupper som saknar eller efterfrågar bostad. I möjligaste mån planeras det för byggnation i de områden i staden som hittills inte har tagit emot ett så stort antal nyanlända.

Uppdrag till fastighetskontoret

Förslaget har mötts av en stark opinion. De allra flesta synpunkter som kommit är sakliga och grundade i kunskap om platsernas betydelse både för individer och stadsdelen. För att ta vara på dem kommer S-MP-V i dag, måndag 8/2, på Fastighetsnämndens möte att föreslå ett tilläggsuppdrag till Fastighetskontoret. De redan föreslagna tolv platserna behöver belysas noga och fler, alternativa platser i enlighet med utbyggnadsplaneringen behöver utredas. Som läget är i dag finns det frågetecken om platserna, detta måste sorteras och redas ut. Medborgardialogen måste också genomföras i enlighet med planering. I det fortsatta arbetet skall medborgardialogen i god tid planeras för varje föreslagen plats. Göteborgarna skall alltid ha möjlighet att lämna sina synpunkter innan beslut fattas.

 Kommunal politik vs världspolitik

Att arbetet med temporära bostäder inte skulle väcka en bred entusiasm var inte oväntat. De som lämnat synpunkter har oftast haft sakliga grunder. Det finns också de som givit uttryck för en välkomnande inställning. Men ett fåtal individer har blottat ett oinskränkt hat som skulle ge vilka goda krafter som helst en fadd smak i munnen. Ändå tillhör det inte förståndigt ledarskap att sitta med armarna i kors vid sidlinjen när så många människor befinner sig i asylprocessen, om ambitionen är att få något gjort. När beslutet om tillfälliga bostäder fattades i augusti 2015 var det i bred politisk enighet för att säkra att detta blir av i en demokratisk ordning. För alla dem som lever sina liv i Göteborg är stadens öppenhet mot världen viktig att försvara. Kommunpolitik blir världspolitik när vi lyckas möta en världsunik migration med brett förankrad handlingskraft.

 Göteborg går i bräschen

Vi är stolta över att Göteborg som första kommun i Sverige, men också i Europa, har kunnat agera kommungemensamt på den akuta flyktingsituationen. Vi vet att de flesta i Göteborg är överens om att vi måste bygga mer för att få bukt med både den akuta bostadsbristen och det långsiktiga bostadsbehovet för alla grupper. Vi vill ta vara på de sakliga synpunkter som framförts utan att äventyra målet. Tillfälliga bostäder för nyanlända är ett sätt att snabbt få nya bostäder på plats, men det behövs fler snabba metoder. Det finns gott om regler som snabbt behöver ändras för att underlätta bostadsbyggandet. Vi hoppas att den S-ledda regeringen tar sig an detta med kraft och vi beklagar att den borgerliga regeringen satt i åtta år utan att åtgärda problemen.

 Göteborg har och kommer alltid att vara en del av världen. Och nu är vi det mer än någonsin. Den största faran med dagens utmaningar ligger i risken att göteborgssamhället sluter sig mot omvärlden. Det behövs att fler, inte färre kommuner tar sitt ansvar som Göteborg gör, i Sverige och i Europa.

 

Jahja Zeqiraj (S)

ordförande i fastighetsnämnden

 

Anna Ericsson (MP)

vice ordförande i fastighetsnämnden

 

Bobbo Malmström (V)

ledamot i fastighetsnämnden

på GP Debatt 8/2 – 2016

facebook Twitter Email