En bra budget för Göteborg

I samarbetsregeringens budget för 2015 föreslås reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett hållbart klimat. Förslagen skapar ett Sverige som håller ihop, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna för Göteborg.

Ökad sammanhållning och jämställdhet är avgörande för Sveriges utveckling. På så sätt kan Sveriges ekonomi och arbetsmarknad stärkas. De senaste årens ofinansierade skattesänkningar ersätts nu av en ordning där reformer genomförs på ett ansvarsfullt sätt.

Budgeten innehåller många bra förslag för oss göteborgare:

Reformer för fler jobb

Att fler kvinnor och män finner ett jobb är avgörande för ett Sverige som håller ihop. Ett tydligt sysselsättningsmål ska därför styra politiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige senast 2020 har lägst arbetslöshet i EU.

För att nå dit föreslås framtidsinvesteringar i ökat järnvägsunderhåll (nationellt med cirka två miljarder per år) som kommer att förbättra möjligheterna till jobbpendling och godstransporter i och kring Göteborg. Förslagen om satsningar på svensk export med bland annat ökat exportfrämjande (nationellt 80 miljoner) och exportsatsning på miljöteknik (25 miljoner) är betydelsefulla för göteborgska exportföretag. Det ökar efterfrågan på arbetskraft.

Reformer för en framtidsinriktad utbildningspolitik

Regeringens målsättning är att återföra svensk skola till internationell toppklass. För att vända de fallande skolresultaten föreslås särskilda åtgärder i förskoleklass och de första tre årskurserna med minskade klasstorlekar. En annan prioriterad fråga är att höja läraryrkets attraktivitet.

Göteborgs universitet och Chalmers kommer med regeringens budget få fler platser (motsvarande cirka 600 nya utbildningsplatser på helår redan 2015 och cirka 1 700 platser till 2018). Möjligheterna för Göteborgs långtidsarbetslösa ungdomar att få utbildning och arbete kommer att underlättas med förslag om traineejobb inom välfärden där utbildning och jobb kombineras (motsvarande cirka 200 platser i Göteborg). Vidare föreslås satsningar på utbildningskontrakt för att ge unga gymnasiekompetens (motsvarande cirka 400 platser till Göteborg).

Reformer för en bättre miljö och ett hållbart klimat

Regeringens målsättning är att användningen av fossila bränslen tydligt ska minska. Stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om Sverige. Miljöskatternas styrande effekt ska öka och de nationella miljömålen ska nås.

Budgeten innebär miljösatsningar till Göteborg för motsvarande ca 200 miljoner kr i bättre möjligheter att bedriva ett offensivt klimatarbete för en attraktiv och mer tillgänglig stad med satsningar på kollektivtrafik och renare luft. Två miljarder satsar regeringen nationellt 2015-2018 på investeringar i kollektivtrafiken i städer och ytterligare två miljarder till bland annat investeringar för att minska kommunernas klimatutsläpp för en renare luft.

En reforminriktad äldrepolitik för jämlikhet och trygghet

En stärkt bemanning leder till bättre äldreomsorg, då det skapar utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde, men också större möjlighet för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. Uppskattningsvis kommer cirka 300 undersköterskor att kunna anställas i Göteborgs äldreomsorg.

Göteborgs pensionärer kommer i ett första steg få sänkt skatt med 120 kronor i månaden så att skatteklyftan stegvis tas bort och skall vara helt borta år 2020. Bostadstilläggen för pensionärer höjs.

Samarbetsregeringens budget ger möjligheter till ett bättre Sverige. För alla.

Mattias Jonsson (S)

Gunilla Carlsson (S)

Johan Büser (S)

Shadiye Heydari (S)

riksdagsledamöter för Göteborg

 

Ursprungligen publicerad på GP debatt 24/10

facebook Twitter Email