Arbetsro och stabila förutsättningar för skolan

.

De senaste åren har den svenska skolan hamnat i en svår situation med bristande likvärdighet och fallande resultat. Vi rödgrönrosa är övertygade om att lärare och rektorer såväl som eleverna behöver arbetsro för att kunna återskapa en likvärdig skola där varje elev kan lyckas. Det är därför vi har satsat 300 miljoner på skolan i vår budget för 2016. Vi tror också det är viktigt med breda överenskommelser om hur skolan ska vara organiserad för att skapa stabila förutsättningar en positiv utveckling. Därför har vi tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna skrivit ett gemensamt yrkande till kommunstyrelsen om att utreda grundskolans organisation.

– Vi välkomnar att frågan om att införa en eller flera centrala skolnämnder utreds ordentligt, säger kommunalrådet Dario Espiga. Fokus för oss socialdemokrater är inte organisation utan att skolan har ett bra innehåll, att elever känner trygghet och når kunskapsresultaten. Med en grundlig utredning som visar på både positiva och negativa konsekvenser av en centralisering har vi ett bra grund att fatta kloka beslut utifrån. Det är viktigt att betona att vi inte har låst oss vid något alternativ, utredningen kan lika gärna visa att dagens system är det bästa.

De borgerliga partierna har lagt ett förslag i kommunstyrelsen om en central skolnämnd. De rödgrönrosa partierna har kommit överens om att utreda skolans organisation för att analysera konsekvenserna av att överföra ansvaret för grundskolan från stadsdelsnämnderna till någon annan organisatorisk enhet. Utredningen ska vara klar senast i oktober 2016 och ska följas av en politisk referensgrupp. Yrkandet om att utreda skolverksamheten inom ramen för stadsdelsnämnderna kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 27 maj.

– Det finns en poäng att komma överens med de borgerliga i en fråga som berör en så omfattande verksamhet som grundskolan med många anställda och med stor budgetomslutning. Vi kommer däremot inte vara överens om allt. Från socialdemokratisk sida kommer vi i referensgruppen att betona ett helhetsperspektiv på elevens situation där hänsyn tas till hur eventuella förändringar av nuvarande organisation påverkar förutsättningarna för exempelvis stadsdelsnämndernas individ- och familjeomsorg och kultur och fritid. Så avslutar Dario Espiga kommentaren om yrkandet om en utredning om skolans organisation.

facebook Twitter Email