Sjöfarten måste fortsätta värnas under och efter coronapandemin

Sjöfarten spelar en central roll för Sveriges välstånd och handel, och står för närmare 70 procent av Sveriges utrikeshandel. För att vi ska ta oss ur krisen är det viktigt att sjöfarten fungerar. Regeringen har därför varit snabb med att bjuda in aktörerna inom sjöfarten för att få en bild av utmaningarna och hur vi kan mildra effekterna.

Tidigare i somras var jag på besök i Göteborgs hamn för att uppmärksamma 400 års-jubileet av hamnen och få höra hur coronapandemin har påverkat hamnens verksamhet. Det är för tidigt att få en helhetsbild av konsekvenserna redan nu, men det är uppenbart att ekonomin drabbats hårt och att arbetslösheten ökar. Det mänskliga lidandet är förstås den viktigaste aspekten. Inte bara för alla de som förlorat nära och kära, utan också de som blivit av med jobbet eller som förlorat sina företag.

Men Sjöfarten har också drabbats hårt.

Ett resultat av det är ett stödpaket till sjöfarten som bland annat innehåller ett tillskott 300 miljoner kronor till Sjöfartsverket så att verket ska kunna upprätthålla sina uppdrag. Vi har också föreslagit att sjöfartsstödet tillfälligt anpassas till att även gälla sjömän anställda på fartyg som tas ur trafik.

Vi har infört en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna och förenklat reglerna kring tillsynen av fartyg och service så att det får anstå i sex månader. Vi har även sett till att giltighetstiden för certifikat förlängs för att inte bli ett hinder för sjöfarten mitt i krisen. Vi har också stärkt möjligheterna att få krediter.

Under april och maj månad tog staten tillfälligt hela sjuklönekostnaden som arbetsgivare har för sina anställda och vi har infört korttidspermittering som innebär att arbetsgivare kan minska sina anställdas arbetstid och få stöd från staten.

Samtidigt måste vi fortsätta att anpassa sjöfarten för framtiden och därför har regeringen också ökat biogasstödet för att fortsätta resan mot en fossilfri sjöfart.

Sjöfarten måste fungera för att Sverige ska kunna ta sig ur den ekonomiska nedgången. Det kan krävas mer insatser från regeringens sida och vi kommer att föra en nära dialog med fackförbund såväl som näring om situationen. För det handlar om att få mer av vårt gods att transporteras med sjöfart, stärka kapaciteten i våra hamnar samt att fortsätta regeringens arbete med att öka antalet svenskflaggade fartyg.

facebook Twitter Email