99 positiva punkter

Här är 99 positiva punkter som visar att Göteborg är en stad med framtidstro och på väg mot ett jämlikt Göteborg.
(Uppdaterad 30 juni 2017)

Arbetet för en jämlik stad

1. Jämlikhet i hela Göteborg
Jämlikhet och trygghet står i fokus i förslaget till budget för Göteborg stad 2018. 5 miljoner kronor riktas mot jämlikhetsinsatser i särskilt utsatta socioekonomiska områden. 8 miljoner kronor satsas på längre öppettider för bibliotek, fritidsgårdar och andra ungdomsverksamheter för att göra Göteborg till en tryggare stad. Dessutom satsas 4 miljoner kronor på förstärkning av integrationscentrum, som särskilt riktar sig mot barn och unga vuxna. [2017-05-22]

Läs mer här 

2. Nya Jämställdhetsmyndigheten blir betydelsefull för Angered
Den nya jämställdhetsmyndigheten kommer att placeras i Angered Centrum. Det ger myndigheten möjlighet att bli framgångsrik och med ca 70 nya arbetsplatsen får betydelse för stadsdelens invånare. [2017-05-22]

Läs mer här 

3. Regeringens tio välfärdsmiljarder kommer invånarna till del
I regeringens budget satsar det på förlossningsvård och arbetet med barns och ungas psykiska hälsa. Göteborgs stad stärks genom välfärdsmiljarderna med 371 000 000 miljoner kronor under 2017 och barn- och ungdomsvården får ett tillskott på 3 000 000 kronor. Särskilt utsatta skolor får extra stöd och för att ytterligare öka säkerheten skjuter regeringen dessutom till 700 miljoner till polisen. Det är tydliga investeringar som gör staden mer jämlik. [2017-04-18]

Läs mer här 

Alla som kan ska arbeta eller studera

4. Antal sysselsatta växer snabbare i Göteborgsregionen än i riket
År 2015 fanns det cirka 503 000 sysselsatta personer i Göteborgsregionen. Det är en ökning med 26 procent sedan år 2000 eller 104 000 sysselsatta personer.
[2017-06-01]

Läs mer här 

5. Lägst arbetslöshet av storstäderna
Arbetslösheten i Göteborgsregionen är på ca 6 procent lägst bland landets storstadsregioner. Ca 2 procentenheter lägre än övriga Sverige. [2017-06-01]

Läs mer här 

6. Rekordlågt behov av försörjningsstöd
Socialtjänsten i Göteborg betalar ut mindre försörjningsstöd än på många år. Den främsta anledningen är att många tidigare arbetslösa har fått jobb. [2017-05-31]

Läs mer här 

7. Ny arbetsmarknadssatsning i Göteborg
I torsdags gick startskottet för ett nytt mentorskapsprogram för invandrade ingenjörer. Målet är att de ska få verktyg och nycklar för att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. [2016-09-26]

Läs mer här 

8. Färre unga arbetslösa i Göteborg
Arbetslösa mellan 18-34 år har sjunkit till 9,1 %, vilket är under riksgenomsnittet där siffran är 11,1 %. En grupp där antalet arbetslösa har minskat kraftigt är de utrikesfödda. Idag är ungefär en av fyra utrikesfödda mellan 18-24 år i Göteborg arbetslösa, efter en minskning från 30,3% till 26,4%. [2016-06-06]

Läs mer här 

9. Varuexporten ger rekordmånga jobb
Göteborgsregionens företags försäljning av exportprodukter ökade med hela 15 procent till 83 miljarder förra året. Rekordet bidrog till ökad sysselsättning och rekordmånga lediga jobb. Fordonsindustrin bidrog mest. [2016-03-23]

Läs mer här 

10. LO ökar i Västsverige
Ökad facklig närvaro på arbetsplatserna gör att LO-förbundens medlemsantal växer. [2016-02-26]
Ny Tid Göteborgsområdet

11. ”Sätt färg på Göteborg” ger hundratals ungdomsjobb
Med hjälp av bidrag från EU kommer staden utseendemässigt inte bara att vara färggladare till 400 års-jubileet 2021, utan hundratals arbetslösa ungdomar har också fått utbildning och riktiga jobb. [2016-02-12]

Läs mer här 

12. Handlingsplan för minskad stress inom äldrevården
Med en budget på 3,5 miljoner får Göteborgs Stad en ny handlingsplan för att minska den fysiska och psykiska stressen inom äldrevården genom bättre arbetsvillkor. [2016-01-29]
Ny Tid Göteborgsområdet

13. Volvo Torslanda anställer fler
Lågkonjunkturen är ett minne blott på Volvo Torslanda, där nästan 2000 personer har anställs under 2015. [2015-09-06]

Läs mer här 

14. Tonnageskatt beräknas ge 17 000 nya jobb, varav många i Göteborg.
Regeringens reformer skapar tusentals nya jobb inom den för Göteborg
viktiga rederinäringen. [2015-09-02]

Läs mer här 

15. Sex timmars arbetsdag gör succé
Det äldreboende i Svartedalen som på prov infört sex timmars arbetsdag uppvisar enastående resultat gällande personalens hälsa och välmående. [2015-07-14]

Läs mer här 

16. Investeringar ger 2000 nya jobb
Göteborgs hamn behöver genomföra stora investeringar och meddelar att över 2000 nya jobb i olika branscher kan skapas som ett resultat av detta. [2015-06-22]

Läs mer här 

17. 145 nya jobb när callcenter väljer Göteborg
Callcenter-företaget GoExcellent väljer Göteborg över andra städer med motiveringen bra kommunikationer, goda rekryteringsmöjligheter och rätt lokaler. [2015-06-07]

Läs mer här 

Mer kunskap i skolan

18. Satsning på minskade barngrupper i Göteborgs stad
Göteborgs stads rödgröna styre föreslår att 50 miljoner kronor används under nästa år för att minska barngruppernas storlek i förskolorna under 2018. Förskolan lägger grunden för barns framtid, att skapa en trygg förskola är en viktig välfärdsprioritering. [2017-05-17]

Läs mer här 

19. Mer än 100 nya anställda i Göteborgs skolor
Det är resultatet av de 70 miljoner kronor som Göteborgs stad använt till satsningen på lågstadiet. Gamlestadsskolan är en av de skolor som nu lyckats få eleverna att tidigt lära sig läsa. [2017-03-21]

Läs mer här 

20. Arbetssökande får jobb som studiestödjare i skolan
Nio av tio stadsdelar deltar i ett pilotprojekt där arbetssökande akademiker
utbildas och jobbar som studiestödjare i grundskolan. Eleverna får stöd på
sitt modersmål, de 28 deltagarna i projektet får erfarenhet och referenser och
skolorna får personal med värdefulla kunskaper. [2016-10-04]

Läs mer här 

21. Gymnasieskolan får 30 miljoner
Staden ska vara drivande för utvecklingen av välfärden och ska fortsätta utveckla intraprenad som verksamhetsform för gymnasieskola. [2016-06-16]
Göteborgs Stad, budget 2017

22. 50 miljoner till elever i behov av särskilt stöd
Stöd ska sättas in tidigt och samordningen av resurser för särskilda stödinsatser behöver stärkas inom och mellan stadsdelar. Kvaliteten på stöd till elever med särskilda behov ska stärkas. [2016-06-16]
Göteborgs Stad, budget 2017

23. Besöksnäringen satsar
Göteborgs Stad planerar för ökad sysselsättning inom besöksnäringen. Det
ska ske genom tätare samverkan mellan stadens olika bolag, näringslivet och
övriga relevanta aktörer. Ansvariga är Göteborg & Co. och ska genomföras
2017. [2016-06-16]
Göteborgs stad, budget 2017

24. Utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad prisas för jämställdhet
Utbildningsförvaltningen är högst rankad i Sverige med jämn könsfördelning bland anställda och chefer samt små löneskillnader bland kvinnor och män. Delad första plats i nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex.. [2016-05-03]

Läs mer här 

25. Stadens samarbete med friskolor stärker elever
Göteborgs Stad samlar genom en central funktion insynen i fristående
grundskolor. Att alla elever har en bra skolgång är Stadens ansvar. Därför
skapas en central funktion för insyn i fristående skolor genom samarbete och
dialog. [2016-04-21]

Läs mer här 

26. Lyckade ”Skolfam” ska byggas ut
En metod där familjehemsplacerade barn får extra kartläggning och uppföljning i skolan, en lyckad satsning för den utsatta gruppen i de stadsdelar som använder metoden. [2016-03-04]
Ny Tid Göteborgsområdet

27. Kompetens i centrum på kompetenscenter
På Kompetenscenter Öster i Gamlestaden samlas all lämplig kompetens under samma tak för att ge människor med försörjningsstöd hjälp att hitta utbildning eller arbete. [2016-02-26]
Ny Tid Göteborgsområdet

28. Göteborg slår rekord i antal godkända YH-utbildningar
Yrgo – Göteborg Stads yrkeshögskoleutbildningar – är bäst i landet på att få sina utbildningar godkända. Hela 55 % av ansökningarna gick igenom i år, klart bättre än
riksgenomsnittet på 31 %. [2016-02-04]

Läs mer här 

29. Hundratals jobb efter intensivutbildning
443 av 470 personer som gick en kort utbildning med inriktning på fordonsindustrin har idag anställs av olika företag i Göteborgsregionen, och flera av deltagarna har gått direkt från försörjningsstöd till en månadslön. [2015-08-28]
Ny Tid Göteborgsområdet

Det byggs fler bostäder

30. Hisingen ska få 3 400 nya bostäder
Lundby ska byggas ihop med Norra Älvstranden. I kvarteren runt det nya Karlatornet, som med sina 240 meter ska bli Sveriges högsta byggnad, planeras minst 1600 bostäder. Dessutom ska där byggas äldreboende, hotell och andra arbetsplatser. ”Det här är en viktig del i att skapa jämlikhet och trygghet och ett Göteborg som håller ihop”, säger Ann-Sofie Hermansson. [2017-06-10]

Läs mer här 

31. Nytt samarbete ska hjälpa hemlösa till egen bostad
”Vi har mycket att tillföra varandra”. Göteborgs Stad har inlett ett samarbete med Räddningsmissionen för att hjälpa fler hemlösa att få permanent bostad enligt metoden Bostad först. ”Hemlösheten ökar i staden och detta är ett sätt att motverka det. Man blir starkare tillsammans”, säger Annika Ström-Öberg på Räddningsmissionen. [2017-04-06]

Läs mer här 

32. Tusentals nya bostäder i Göteborg
Under de närmsta tio åren ska det byggas 53 000 bostäder i Göteborg. ”Lika många bostäder som under miljonprogrammets tid”, menar fastighetsdirektör Martin Öbo. Fram till 2026 ska 53 000 bostäder byggas. Under det här året ska 3 000 bostäder stå färdiga, inom två år ska siffran fördubblas och år 2021 ska 800 bostäder bli klara. [2017-03-25]

Läs mer här 

33. Markanvisning ger 2 350 bostäder
Fastighetsnämndens beslut gör att kommunala AB Framtiden kan bygga 2 350 nya bostäder på olika områden i Göteborg. Ett steg närmare koncernens mål att färdigställa 1 400 bostäder per år från 2018. [2016-04-29]
Ny Tid Göteborgsområdet

34. Byggplaner för 1000 miljarder
Bostäder, kontor och infrastruktur planeras att byggas närmaste 20 åren i Göteborgsområdet för 1000 miljarder kronor. Det innebär både ökade möjligheter för såväl invånare som företag. [2016-03-11]

Läs mer här 

35. Pressade hyror i Frihamnen
Av de 10 000 hyresrätter som ska byggas här ska hälften av dem ha låg hyra för att nå målet om en socialt blandad stadsdel. Inkomsttak kan därför bli aktuellt. [2016-03-11]
Ny Tid Göteborgsområdet

36. Folkets hus expanderar
En ny hotellskrapa om 27 våningar planeras i Folkets hus-kvarteret på Olof Palmes plats, med plats för restaurang och bar på de högsta våningarna och på gångavstånd från Västlänkens station Haga. [2015-09-16]

Läs mer här 

37. Jubileumsstaden innehåller fler bostäder
År 2021 firar Göteborg 400 år, och till dess ska 7000 nya bostäder i olika delar av staden stå klara. [2015-04-28]

Läs mer här 

Göteborg ska vara en trygg stad där vi inte accepterar kriminalitet

38. Digital teknik minskar utsläpp, fart, buller – och terrorhot
Digital teknik som i Göteborg minskar utsläpp, fart och buller på busslinje 55 har väckt regeringens intresse. Därför ska Göteborg och Stockholm tillsammans med Volvo, Scania och Trafikverket börja visa upp hur så kallad geofencing fungerar också mot terrorhot. Förutom att minska utsläppen och bullret, förbättra utomhusluften och öka trafiksäkerheten, så ökar också den allmänna tryggheten och säkerheten i innerstäderna genom tekniken. [2017-05-18]

Läs mer här 

39. Samverkan med polisen för att öka tryggheten
Göteborgs stad och polisen har presenterat en gemensam strategi för att
förbättra livsvillkoren i de sex mest utsatta bostadsområdena. Det är ett unikt
samarbete med en gemensam strategi för att öka tryggheten. [2016-08-26]
Ny Tid Göteborgsområdet

40. Stärkt samarbete mot ekonomisk brottslighet
Samarbetet mellan Skatteverket och Göteborgs Stad har fördjupats för att motverka osund konkurrens och ekonomisk brottslighet genom att lättare kontrollera hur seriösa leverantörer är. [2016-03-23]

Läs mer här 

41. Krafttag mot våld i offentlig miljö
Polis och Västra Hisingens stadsdelsförvaltning går ut med ett gemensamt löfte där våldet högprioriterats. Bland annat genom ökade insatser för att få personer att
lämna kriminalitet och ökad närvaro av fältassistenter. [2016-03-16]

Läs mer här 

En reglerad invandring och snabb etablering

42. 300 nyanlända i praktik hos de kommunala bostadsbolagen
Under en treårsperiod ska totalt 300 nyanlända kombinera praktik hos de kommunala bostadsbolagen med utbildning, för att därefter matchas mot riktiga jobb i bostadsbranschen. Tanken är att de på så sätt ska lära sig språket bättre, få fler ingångar i samhället och samtidigt värdefulla kunskaper, erfarenheter och referenser. [2017-03-30]

Läs mer här 

43. Göteborgs Stad får Psynkpriset för Hitta rätt
Pedagogiskt material för ensamkommande. Hitta rätt-materialet för ensamkommande barn och unga får Psynkpriset – för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa. Psynkpriset delas ut i fem kategorier, och Hitta rätt hem kategorin socioekonomi/tidiga insatser- ger bättre förutsättningar till en lyckad integration. [2017-02-01]

Läs mer här 

44. Mötesplatser i Rosenlund förenklar för nyanlända
”Etableringen ska gå fort”. Ett nytt servicekontor på Rosenlundsplatsen 5 gör det smidigare för nyanlända i Göteborg att etablera sig. Genom att flera myndigheter nu samlats på ett ställe kan personer med färskt uppehållstillstånd bland annat skriva in sig som arbetssökande och ansöka om id-kort. En process som förut kunde ta flera veckor tar nu bara fyra timmar. [2017-01-23]

Läs mer här 

45. Framgångsrik utbildning i att möta flyktingar
Den första omgången av kursen ”Att möta människor som flytt” blev snabbt
full. Tack vare det stora intresset kommer utbildningen – som bland annat
vänder sig till de som i jobbet möter flyktingar – att gå även i vår. [2016-09-28]

Läs mer här 

46. Ensamkommande flyktingbarn klarar sig bra i Göteborg
Kommunens uppföljning av ensamkommande flyktingbarn visar att de flesta har etablerat sig i samhället på ett bra sätt. [2015-01-18]

Läs mer här 

Mänskliga rättigheter är en förutsättning för demokrati

47. Ideellt arbete mot hiv får 2,3 miljoner i föreningsbidrag
Förebygger spridning och stigmatisering. Göteborgs stad stödjer ideellt arbetet med att förebygga stigmatisering och spridning av hiv och sexuellt överförbara infektioner och sjukdomar. Fyra olika organisationer har beviljats bidrag på 2,3 miljoner kronor.
[2017-03-23]

Läs mer här 

48. Skolpersonal lär sig upptäcka hedersförtryck och våld i familjer
Skolan har en viktig roll när det gäller att upptäcka och stödja ett barn som är utsatt för hot och våld i hemmet. Nu utbildar stadsdelsförvaltningen Centrum all sin
skolpersonal i ämnet. [2016-09-06]

Läs mer här 

49. Resurscenter mot rasism invigs
Efter 20 år av aktivt arbete mot nynazism genom Kungälvsmodellen invigs Segerstedtinstitutet som nationellt resurscenter mot våldsbejakande ideologier & organisationer. [2015-08-14]
Ny Tid Göteborgsområdet

Idrott en möjlighet för fler

50. Passalen satsar på fritid för alla i stadsdelen Centrum
Funktionsvariation spelar ingen roll. Den ideella föreningen Passalen gör nu en särskild satsning på fritidsaktiviteter i stadsdelen Centrum, tack vare extra pengar från stadsdelsförvaltningen. [2017-04-05]

Läs mer här 

51. Gratis simskola till alla barn
En satsning i kommunens budget som ska erbjudas från och med hösten 2017. [2016-06-16]
Göteborgs Stad, budget 2017

52. Nytt utegym invigs i Kvibergs Park
Runt om i Göteborg byggs lättillgängliga och avgiftsfria träningsanläggningar. Utegym är här för att stanna. [2016-02-16]

Läs mer här 

53. Ny arena i Kviberg
Sernekes nya multisportarena är nu invigd, som rymmer såväl olika typer av idrottsanläggningar som café och gym. [2015-09-05]

Läs mer här 

Det ska vara lätt att förflytta sig i Göteborg

54. Västlänken närmar sig byggstart
Västlänken som börjar byggas 2018 är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att man kan resa enklare, snabbare och med färre byten. [2017-05-29]

Läs mer här 

55. Det första spadtaget för Hisingebron är taget
Hisingsbron, som ska ersätta Götaälvbron i centrala Göteborg står färdig 2021. ”Nu kan vi köra igång det här viktiga och efterlängtade bygget. Jag gillar broar, vad de står för och vad de kan göra” säger Ann-Sofie Hermansson. [2017-05-13]

Läs mer här 

54. Backa får undantag från trängselskatten
Riksdagen har nu beslutat om att enbart genomfartstrafik i Backa ska omfattas av trängselskatten. Därmed hamnar inte backaborna eller besökarna i kläm.
[2016-10-19]

Läs mer här 

57. Näringsministern imponeras av Göteborgs industri
Mikael Damberg ser potential för Göteborg att bli officiellt centrum för utveckling av nya transportsystem med den mest omfattande kompetensen i landet på
transportområdet. [2016-03-24]
Ny Tid Göteborgsområdet

58. Linbanan fortsätter planeras
Det förslag som från början väcktes av ”vanliga” göteborgare går alltså allt närmare ett förverkligande, kanske redan till år 2020. Politikerna fattar inte det slutgiltiga beslutet förrän till sommaren. [2016-02-12]

Läs mer här 

59. ElectriCity-bussen förebild för EU
Göteborgs Stad fördjupar nu sitt engagemang för eltransporter i städerna genom att skriva under en viljeyttring inom EU, där ett av målen är 50 nya projekt i Europa under 2016 och 2017. [2016-02-04]

Läs mer här 

Klimat & miljö en förutsättning för vår gemensamma framtid

60. Göteborgsluften allt renare visar mätningar
Ny inventering klar. Luften i och kring Göteborg är nu så pass bra att lavar och andra känsliga arter överlever i staden. Positiva signaler när det gäller luftmiljön och bra för den ekologiska hållbarheten. [2017-05-16]

Läs mer här 

61. Sopsortering direkt vid dörren provas i två villaområden
Tidningar, plast och papper. För att testa om fler sopsorterar när avstånden minskar hämtar Göteborgs Stad med start i september under ett år plast- och pappersförpackningar samt tidningar vid dörren i två egnahemsområden i Kungsladugård och Lundby. Målet är att öka återvinningen och att testa ett nytt insamlingssystem.
[2017-05-04]

Läs mer här 

62. Majorna-Linné byter till elbilar
Sparar tid och minimerar utsläppen. Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné byter nu till elbilar i så gott som alla sina verksamheter. När bilarna är utbytta kommer utsläppen från stadsdelens fordon vara nära noll. [2017-02-21]

Läs mer här 

63. Lokalförvaltningen först ut med egen snabbladdningsstation
Fullt batteri på drygt 20 minuter. Lokalförvaltningen har som första förvaltning i Göteborgs Stad skaffat en snabbladdningsstation för sina elbilar. ”Priset för snabbladdningsstationer har gått ner, och stationen sparar laddtid för våra medarbetare”, säger Carina Olander, fordonsansvarig på lokalförvaltningen.
[2017-01-31]

Läs mer här 

64. Matavfall och miljö- målet snart uppnått för göteborgare
Göteborgarna nära målet. Till 2020 ska hälften av allt matavfall i Göteborgs Stad samlas in. Och nu är göteborgarna nära att nå det uppsatta målet. Förra året lämnade de in 20 000 ton matavfall till återvinning. Det motsvarar 2,2 miljoner liter bensin och innebär stora vinster för miljön. [2017-01-25]

Läs mer här 

65. Stor ökning av miljörabatter i Göteborgs hamn
I syfte att premiera gröna rederier ger Göteborgs hamn en miljörabatt på hamnavgiften till de rederier som gjort gröna satsningar och minskat sin miljöpåverkan. Det sker automatiskt när fartygen anlöper hamnen och kan innebära tiotusentals kronor i årliga besparingar. Antalet utdelade miljörabatter har ökat med 83 % sedan 2015. Bra för miljön och tillväxten! [2017-01-18]

Läs mer här 

66. Göteborgs stad får FN:s miljöpris
Göteborgs stad får ”Momentum for change” för sitt arbete med så kallade gröna obligationer. Göteborg var första stad i världen att ge ut den här typen av obligationer, som idag har ett värde av 4,3 miljarder kronor. [2016-11-18]
Ny Tid Göteborgsområdet

67. Årets klimatstad är Göteborg
Göteborg tog hem segern i Världsnaturfondens (WWF) rankning av svenska kommuner. [2015-03-16]

Läs mer här 

Näringsliv och konkurrenskraft för fler jobb, tillväxt och framtidstro

68. Hela 750 olika branscher i Göteborgsregionen
Göteborgsregionen utmärks av ett brett och mångfacetterat näringsliv. Här finns 93 procent av alla Sveriges branscher representerade, totalt 750 branscher. Göteborgsregionen präglas också av en stark entreprenörskapsanda och under 2016 startade omkring 7700 nya företag. [2017-06-01] BRG Fakta & Statistik

Läs mer här 

69. Rekordstor ökning av varuexport från Göteborgsregionen
Det reala värdet för Göteborgsregionens varuexport ökade med hela 6 procent mellan 2015 och 2016. Under samma period stod den reala tillväxten för Sveriges varuexport nästintill still. Den goda exportutvecklingen för regionen förklaras till stor del av konkurrenskraftiga produkter som genererar höga förädlingsvärden för det innovativa näringslivet. [2017-06-01] BRG Fakta & Statistik

Läs mer här 

70. Sveriges centrum för forskning och utveckling
25% av Sveriges totala FoU-utgifter inom privat sektor sker i Göteborgsregionen. Det har gjort regionen till världsledande inom till exempel autonoma, uppkopplade och elektrifierade fordon. [2017-06-01] BRG Fakta & Statistik

Läs mer här 

71. Nationell satsning i Göteborg på elektriska fordon
Regeringen initierar en satsning tillsammans med näringslivet för att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet, dvs. fordon som har elektriska motorer för drivning. RISE får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny nationell forskningsmiljö ska kunna se ut och finansieras. [2017-05-22]

Läs mer här 

72. Göteborg klättrar i kommunrankning
Nu på plats 13 av 29. Göteborgs Stad klättrar fem placeringar i Dagens Samhälles kommunrankning Årets superkommuner, men ligger fortfarande lägre än såväl Stockholm och Malmö som Mölndal. I kategorin för kommunalt resultat är Göteborg bäst av alla Sveriges storstadskommuner. [2017-05-18]

Läs mer här 

73. Allt fler företag nöjda med Göteborgs Stads service
Nära målet om bästa storstad. Företagen i Göteborg är allt mer nöjda med kommunens service, det visar årets Insiktundersökning från Sveriges kommuner och landsting. ”Vi är nära vårt mål om att vara bäst bland storstäderna”, säger Henrik Einarsson, etableringschef på BRG, Business Region Göteborg. [2017-04-25]

Läs mer här 

74. Fortsatt stark konjunktur i Göteborgsregionen
Det går bra för Göteborg. I alla fall enligt Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport. Osäkerheten i omvärlden verkar inte ha påverkat den starka konjunkturen i Göteborg och med en miljon invånare i Göteborgsregionen tar vi steget upp mot en ledande europeisk storstadsregion. [2017-04-03]

Läs mer här 

75. Göteborg lockar folk med eftertraktade kunskaper
Göteborg är topp fem i en ny internationell ranking, när det gäller hur attraktiv staden är för människor med eftertraktade folkkunskaper. Detta till följd av hög livskvalitet och en stor andel välutbildad befolkning. Bara Köpenhamn, Zürich, Helsingfors och San Francisco rankas högre. Mätningen ger Göteborg en bra position när kampen om internationell kompetens ökar. [2017-01-18]

Läs mer här 

76. Göteborg Landvetter Airport slog nytt resenärsrekord
Rekordet slogs för fjärde året i rad. Totalt reste 6 375 000 passagerare till och från Landvetter under 2016. Det är nytt passagerarrekord. Flygplatsen räknar med att passera 6,5 miljoner resenärer under 2017. [2017-01-05]

Läs mer här 

77. Göteborg attraktiv arbetsgivare bland unga yrkesverksamma
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare och vinnare i klassen ”Mest attraktiva kommun”. Det visar företaget Universums årliga undersökning om vilka arbetsgivare
unga yrkesverksamma föredrar. [2016-09-30]

Läs mer här 

78. RISE flyttar sitt huvudkontor till Göteborg
RISE är ett nationellt forskningsinstitut som omsätter 3 miljarder kronor. Göteborg väljs för att Västsverige är den mest industriintensiva regionen och navet i svensk industri. I Göteborg finns dessutom en särskilt stark regional stöttning av
verksamheter. [2016-05-18]

Läs mer här 

79. Göteborg femte finaste storstaden enligt Lonely planet
”Die schönsten citytrips in Europa” Hyr cykel med Styr & Ställ, besök Botaniska Trädgården och åk båt till Styrsö tipsar den tyska utgåvan av magasinet Lonely Planet. [2016-03-09]

Läs mer här 

80. Göteborgs hamn expanderar
Efter år 2020 beräknas den nya terminalen stå klar. Den största utbyggnaden sedan 1970-talet. Men än så länge är det oklart vilket typ av gods som kommer att hanteras i den nya delen av hamnen. [2016-03-02]

Läs mer här 

En trygg sjukvård för alla

81. Historiska (S)atsning i Västra Götalandsregionen
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har föreslagit i sin budget för 2018 om att säkra vården, stärk personalen och minska klyftorna. Bl a föreslås en halv miljard för att höja lönerna i sjukvården och en låglönesatsning.
[2017-06-07]

Läs mer här 

82. Unik lösning med rörlig MR-kamera i operationssalar på SU
MR-kameran ger möjlighet att under exempelvis en operation få fram högupplösta bilder av olika organ i kroppen. En liknande kamera finns bara på två andra ställen i Europa. [2017-06-01]

Läs mer här 

83. Digitala tjänster ska göra vård och omsorg mer individanpassad
Stor upphandling klar. Trygghetskamera – tillsyn via webbkamera – har funnits några år inom hemtjänsten i Göteborgs Stad. Nu har sex nya tekniktjänster upphandlats. Alla ska bidra till en mer individanpassad vård och omsorg. Trygghetslarm har högst prioritet och 2019 väntas alla användare ha ett digitalt trygghetslarm.
[2017-05-24]

Läs mer här 

84. 63 miljoner till Västra Götalandsregionens förlossningsvård
Regeringens satsning på förbättrad förlossningsvård inriktas på fler som jobbar, bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset får
28,7 miljoner för ökad bemanning. [2016-05-08]
Ny Tid Göteborgsområdet

85. Sjuksköterskor ges chansen till vidareutbildning
För att råda bukt på den tilltagande specialistsjuksköterskebristen subventioneras vidareutbildning, vilket innebär att sjuksköterskor fortsätter få lön om de specialistutbildar sig. [2015-07-17]

Läs mer här 

Framtidstro för barn och unga

86. Storsatsning på barns tandhälsa
För att ge alla barn samma möjligheter till en god tandhälsa storsatsar nu Folktandvården och tre familjecentraler på att fånga upp barn från utsatta socioekonomiska förhållanden. Samarbetet är ett sätt att få familjer att enkelt komma i kontakt med tandvården och lära sig mer om vikten av tandborstning även för riktigt små barn. [2017-02-07]

Läs mer här 

87. Unga stadsplanerare gör skillnad i Angered
När Västtrafiks nya resecentrum i Angered börjar byggas i slutet av året har ungdomar från stadsdelen varit med och påverkat utformningen rejält. ”Utan dem hade resultatet blivit helt annorlunda”, säger Wenche Lerme, utvecklingsledare i stadsdelsförvaltningen Angered. [2016-08-22]

Läs mer här 

88. Familjerättsbyrån i Göteborg prisas för barnperspektiv
Familjerättssocionomernas riksförening prisar familjerättsbyrån för deras
arbete med att bli ännu bättre på att stötta barn i vårdnadstvister och låtit
barnen komma till tals. [2016-03-21]

Läs mer här 

89. Fri tandvård för alla unga
Upp till 24 års ålder har ungdomar i Västra Götaland gratis tandvård, en markant högre åldersgräns än i många andra delar av landet. [2015-09-04]

Läs mer här 

90. Göteborg bästa ungkommun
Göteborg hamnar i topp i UNF:s rankning av kommuner, där mängden nyktra evenemang och mötesplatser för minderåriga framförallt lyfts fram. [2015-08-17]

Läs mer här 

En bra stad att åldras i

91. Gratis kollektivtrafikresor
Göteborgs stad erbjuder sina invånare från 65 år gratis resor med Västtrafiks seniorkort. Kortet gäller för resor under lågtrafik inom Göteborgs kommun på alla Västtrafiks linjer samt vid resor med Närtrafik.

Läs mer här 

92. Demensteam inom hemtjänsten
I förslaget till budget för Göteborgs stad 2018 föreslås att 15 miljoner kronor avsätts för att tvärprofessionella demensteam inrättas i alla stadsdelar. De ska arbeta stödjande mot personer med demenssjukdom men också bistå genom handledning, utbildning och individuella kontakter. [2017-05-22]

Läs mer här 

93. Högstadieelever ska förgylla helgerna på äldreboenden
”En satsning med många vinnare”. Cirka 100 skolungdomar i årskurs åtta och nio ska börja jobba extra på äldreboenden runt om i Göteborg. Tanken är att förgylla helgerna för äldre i Göteborg men också locka unga till en framtid inom vård- och omsorgsyrken. [2017-05-03]

Läs mer här 

94. Gratis broddar till äldre
För fjärde året i rad delar Göteborgs Stad ut gratis broddar till nyblivna och
inflyttade 65-plussare. Syftet är att minska halkolyckorna, både för att de orsakar lidande för de drabbande men också av samhällsekonomiska skäl. [2016-10-07]

Läs mer här 

95. Enklare för äldre på Västra Hisingen att få hjälp
”Välkommen till Äldre Direkt, hur kan jag hjälpa dig?” Från och med 1 september ringer de äldre i Västra Hisingen ETT telefonnummer för att få information och hjälp med sina äldreomsorgsärenden. Satsningen är ett projekt på sex månader som efter utvärdering kan bli aktuellt även i övriga stadsdelar. [2016-09-22]

Läs mer här 

96. Göteborg satsar på trygghetsboende för äldre
Till 2018 kommer att finnas 1000 trygghetsboenden för äldre. Det ska finns gemensamma trevliga mötesplatser med kök och storbilds-tv och från kommunen kommer pengar till en anställd, en så kallad koordinator. [2016-06-23]

Läs mer här 

97. Trygghetskameror i hemtjänsten
Göteborgs stad inför frivilliga trygghetskameror inom hemtjänsten, i syfte att hjälpa de brukare som blir oroliga över hemtjänstbesök kvälls- och nattetid. [2015-09-14]

Läs mer här 

98. Göteborg bästa kommun för äldre
När PRO rankar vilken kommun som är bäst för äldre hamnar Göteborg allra högst. [2015-08-30]

Läs mer här 

99. Göteborgs pensionärer får bada gratis
I den rödgrönrosa budgeten föreslås gratis inträde för alla pensionärer på Göteborgs kommunala badhus. [2015-05-08]

Läs mer här 

facebook Twitter Email